PDF
Senast publicerad:

Inbjudan till markanvisning gällande fastigheten Hjultorps Kulle 19

Vårgårda kommun inbjuder till markanvisning som syftar till att fastigheten Hjultorps kulle 19 i Vårgårda ska bebyggas med bostäder i linje med antagen detaljplan.

Vårgårda kommun är belägen, med mycket goda kommunikationer, längs både E20 och västra stambanan. Kommunen är expansiv och efterfrågan på bostäder har ökat markant de senaste åren.

Området

Den aktuella fastigheten ligger inom ett område med småhus som håller på att byggas upp. Det är gång- och cykelavstånd till järnvägsstationen.

Fastigheten är avstyckad och detaljplanelagd för bostadsändamål. Arean som markanvisas är 2 231kvm.

Förutsättningar

Detaljplanen för den aktuella markanvisningen har bestämmelserna bostäder, gruppbyggda parhus eller kedjehus 900 m2 största sammanlagda byggnadsarea, vind får ej inredas, 7m högsta byggnadshöjd.

Fastigheten är i dagsläget avstyckad som en fastighet, men är möjlig att bilda flera fastigheter av.

Fastigheten har en höjdskillnad mot gatan och kräver särskild planering för att säkerställa tillgängligheten till samtliga bostäder.

Myndighetsavgifter, så som bygglovsavgift och planavgift, ingår ej i priset.

Fastigheten säljs med byggnationsvillkor som lyfts när avsedd byggnation är färdigställd. Byggnationsvillkoret är kopplat till vite om det inte uppfylls.

Vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns. Det finns flera avsättningar för vatten och avlopp till fastigheten. Anslutningsavgift ingår priset för tomten. Lägenhetsavgift, fn 5 tkr/lägenhet, tillkommer.

Områdets läge i Vårgårda tätort. Hjultorps kulle anvisning

Karta: Områdets läge i Vårgårda tätort

Fiber finns i tätorten. För tillgängligheten i det aktuella området, kontakta nätägaren, PEMA. Per-Majlöf tel 0322-66 55 16. E –post per@pemakom.se

Elnätet ägs av Vattenfall. För frågor, Information om anslutning till elnätet finns på https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/länk till annan webbplats

Bild på tomter

Fastighetens läge i området

För ytterligare information om detaljplanen, besök kommunens hemsida: https://vargarda.se/medborgare/samhallsplanering-och-trafik/samhallsutveckling-och-planering/detaljplanering/gallande-detaljplaner/detaljplan-for-hjultorps-kulle.htmllänk till annan webbplats

Markanvisningsprocess

För den aktuella markanvisningen används ett enkelt förvarande där intresserade exploatörer bjuds in att besvara förfrågan, som bygger på ett antal förbestämda parametrar som kommunen bedömer. Efter bedömningsprocessen kommer kommunen välja en exploatör som kommunen avser att teckna ett markanvisningsavtal med.

Bedömningskriterier

De bedömningskriterier som tillämpas i den aktuella markanvisningen är följande:

 • Byggherrens förutsättningar: Bedömning av byggherrens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet. Som underlag ska en beskrivning av företaget och dess förmåga bifogas samt minst ett referensobjekt av ett motsvarande projekt från de senaste fem åren. Kommunen gör kompletterande, egna kontroller av exploatören och dess företrädare.
 • Beskrivning av projektet samt god arkitektonisk utformning: Kommunen eftersträvar att möjligheterna i detaljplanen tillvaratas. En beskrivning med tillhörande skiss ska bifogas anbudet. Skiss ska tydligt visa hur byggnader och tomtmark planeras. Eftersom fastigheten har en höjdskillnad mot intilliggande gata behöver anbudet tydligt visa hur tillgänglighet ska uppnås. Upplåtelseform ska beskrivas. Tydliga bilder som visar byggnaden/byggnadernas arkitektoniska utformning ska bifogas.
 • Tidplan: Kommunen tecknar normalt markanvisningar på ett år med ett efterföljande avtal med byggnationsvillkor. Om exploatören vill se andra eller specifika villkor ska detta redovisas.
 • Pris: Exploatör ska lämna anbud för pris på fastigheten. Kommunen bedömer även rimligheten i förhållande till kommunens nedlagda exploateringskostnader.
 • Hållbarhet: Miljö/energi samt hållbarhetsaspekter bedöms. Ambitionsnivå för energiförbrukning samt andra åtgärder som främjar miljö/energi ska redovisas. Kommunen gör en helhetsbedömning utifrån energieffektivitet och andra hållbarhetsaspekter som presenteras.
 • Referenser: Exploatören ska kunna visa minst ett jämförbart referensobjekt som uppförts i det egna namnet de senaste 3 åren.

Anbudets innehåll

Handlingarna ska vara märkta i rubriken med:Intresseanmälan, markanvisning Hjultorps kulle 19 och ska innehålla dokument med följande information:

 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter till sökanden (namn, telefon, e-post)
 • Kortfattad beskrivning av företaget
 • Beskrivning av projektet samt skisser/bilder enligt ovan
 • Eventuella samarbetsparter för genomförandet av exploateringen
 • Tidplan både för markanvisning och byggnation
 • Anbudspris för fastigheten
 • Beskrivning av projektet utifrån hållbarhetsaspekter enligt ovan
 • Referensuppdrag inklusive bilder

Handlingarna ska skickas per mail till:alfred.dubow@vargarda.se

Tidplan

Anbud ska ha inkommit till kommunen senast 2021-10-29.

Kommunen avser därefter att omgående välja vem som ska erbjudas markanvisningsavtal. Om markanvisningsavtal ej kan nås förbehåller sig kommunen rätten att förhandla med andra anbudsgivare om markanvisningsavtal.

Kontaktpersoner

Frågor ställs till kommunens samhällsbyggnadschef, Alfred Dubow, via mail: alfred.dubow@vargarda.se

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons