PDF
Senast publicerad:

Detta bör egenkontrollen innehålla

Nedan finns ett antal förslag till  vad en egenkontroll kan innehålla. Observera att egenkontrollen ska anpassas till varje enskild verksamhet. Därför kan din egenkontroll behöva innehålla fler eller färre punkter.

  • Sammanställning av aktuella bestämmelser: En sammanställning över de bestämmelser och myndighetsbeslut som berör verksamheten. Samtliga bestämmelser och beslut i sammanställningen ska finnas tillgängliga.
  • Fastställd ansvarsfördelning: En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret inom miljöområdet.
  • Kompetens: Personalen ska ha tillräcklig kompetens och kunskap om verksamhetens hälso- och miljöpåverkan och hur denna kan minskas.
  • Dokumentation: Dokumentation som visar att egenkontrollen utförs.
  • Rutiner för kontroll av utsläpp: Rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, vatten, mark eller annat som kan påverka människa eller miljö.
  • Rutiner för kontroll av utrustning: Rutiner för att löpande kontrollera att utrustning och liknande för drift och kontroll hålls i gott  skick så att påverkan på miljön minimeras.
  • Rutiner för riskbedömning: Rutiner för att löpande och systematisk identifiera och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Rutiner vid driftstörningar och hur dessa ska hanteras.
  • Förteckning över skadliga kemiska produkter: Förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt. Förteckningen ska minst innefatta produktens namn, omfattning och användning av produkten samt produktens klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet. Läs mer om kemikalieförteckning här.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons