PDF
Senast publicerad:

Fornlämningar - Vårt arv

Det finns mycket fornlämningar i Vårgårda kommun. Många är hittade och dokumenterade, men det finns säkert fler. Om det finns fornlämningar där du planerar att bygga och/eller göra markarbeten krävs det alltid tillstånd från Länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen (KML). Ansökan om tillstånd ska ske i god tid innan du påbörjar ditt arbete och skickas in till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt skada en fornlämning.

Fornlämningar finns som enstaka lämningar eller i sammansatta miljöer. KML säger att lämningar som är tillkommit innan 1850 är fornlämningar. Exempel på detta är boplatser och gravfält eller borgruiner och kulturlager i städer. Fornlämningar kan också vara skeppsvrak, gamla stenbroar, milstenar eller bestå av en särskild naturformation som förknippas med gamla traditioner.

Länsstyrelsen kan fornlämningsförklara lämningar som tillkommit efter 1850 om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

Byggnadsvård

Byggnader som används, bebos, fungerar och blir omskötta är lyckliga byggnader. Kulturhistoriskt intressanta miljöer kan fungera som en tillgång för planeringen av nya byggnader och anläggningar och utvecklingen kan ske i samklang med de kulturhistoriska värdena.

Ansvaret för att bruka byggnader och bebyggelsemiljöer så att de kulturhistoriska värdena bevaras vilar på ägaren men ansvaret att skydda bebyggelsen delas av staten och kommunen. För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att underhåll och ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som de traditionella hantverken värnas om.

Om du förvaltar en byggnad eller anläggning av betydande kulturhistoriskt värde finns möjlighet att söka byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen. Medlen är dock mycket begränsad och går huvudsakligen till länets byggnadsminnen. Sista ansökningsdag är den 31 oktover varje år.

Har du några frågor om fornlämningar? Kontakta Länsstyrelsen.

Vill du veta mer?

Kutlurmiljölagen (KML) finns här. Länk till annan webbplats.

Undrar du om det finns någon fornlämning nära dig? Sök i fornsök! Länk till annan webbplats.

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Länk till annan webbplats.

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som har till ändamål att verka för byggnadsvårdens utveckling - i människans och samhällets tjänst. Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons