PDF
Senast publicerad:

Plan- och bygglag - så påverkas du

Den 2 maj 2011 fick vi en ny plan- och bygglag. Syftet med den lagen är att det ska bli tydligare för den som vill bygga och att kontrollen av det som byggs ska bli bättre. Den nya lagen innebär både förändringar i bygglovsprocessen och ändrade taxor.

Det här är några av förändringarna:

Bygganmälan blir anmälningsplikt

I den nya lagen försvinner begreppet bygganmälan. För de ärenden som kräver bygglov hanteras de uppgifter som tidigare hängt ihop med bygganmälan tillsammans med bygglovsansökan. Detta bland annat för att göra processen från ansökan om bygglov till slutbesked tydligare.

Däremot har en anmälningsplikt införts för åtgärder som tidigare enbart krävt bygganmälan. Det gäller bland annat för:

  • Rivning (i de fall rivningslov inte krävs)
  • Ändring av konstruktion eller planlösning invändigt
  • Installation av braskamin eller eldstäder (utvändig skorsten kan vara lovpliktigt)
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde (kan även vara lovpliktigt)
  • Ändring av ovanstående

Skärpt tillsyn och kontroll och under byggskedet

I den nya plan- och bygglagen förstärks tillsynen och kontrollen. Rollen som kvalitetsansvarig görs om till kontrollansvarig, som får en mer oberoende roll än tidigare och ett större ansvar för kontrollen.

För att stärka tillsynen under byggtiden kommer kommunens byggnadsinspektörer i många fall att göra minst ett arbetsplatsbesök på byggarbetsplatserna samt slutsamråd på platsen.

Förändrade taxor

Den nya plan- och bygglagen innebär att det blir fler och nya arbetsmoment i samband med handläggning av bygglovsärenden. Det betyder att det i många fall också kommer att bli dyrare.

Avgifterna räknas fram från fall till fall enligt en taxa som kommunfullmäktige har antagit. De är beroende av till exempel storlek på byggnation, vad det är för typ av åtgärd, om det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller om bygglovet innebär en prövning av liten planavvikelse eller om det ligger utanför planlagt område.

Avsikten är dock att taxorna precis som tidigare ska täcka 75 procent av kostnaderna för bygglovsverksamheten.

Maximalt 10 veckors handläggning

Den nya lagen innebär att du ska få ditt bygglovsbeslut senast 10 veckor efter att du skickat in en komplett ansökan. Nytt är också att du – i form av ett mottagningsbevis – ska få besked från bygglovsavdelningen när din ansökan är komplett, så att du vet när de 10 veckornas handläggningstid börjar.

Om särskilda skäl finns kan denna period förlängas med ytterligare 10 veckor.

Rätt till planbesked

Om du vill göra en åtgärd som till exempel kräver att kommunen tar fram en ny detaljplan eller att den befintliga detaljplanen ändras eller upphävs, kan du få ett planbesked från kommunen.

Planbeskedet redovisar om kommunen avser att inleda planläggning eller inte och innehåller vid positivt besked information om när planen beräknas kunna antas. Om du inkommit med kompletta handlingar har du rätt att få ett planbesked inom fyra månader.

Om planbeskedet prövas i Samhällsbyggnadsnämnden kommer en avgift att tas ut. Dessförinnan kan man i vissa fall få ett tjänstemannayttrande kostnadsfritt.

Kommunen kommer också att ta ut en avgift för själva planläggningen, om ett planarbete inleds.

Du som är yrkesverksam i byggbranschen eller planerar större byggen hittar mer information om förändringarna i bygglovsprocessen här.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons