PDF
Senast publicerad:

Störande fåglar

Kajor på hustak

Våren är den period då fåglar börjar häcka. Vårgårda kommun får under våren och försommaren ibland samtal från invånare som störs av fågelskrik.

Det är i de flesta fall vårt eget fel att det blir problem, god tillgång på föda och platser att bygga bo på skapar gynnsamma förhållanden för fåglarna. Det är framför allt fastighetsägaren som är ansvarig för att olägenhet från fåglar minimeras.

Vad kan man göra för att minska problemen?

Avskjutning av fåglar har i regel en högst begränsad effekt då nya fåglar snabbt fyller upp platsen.

Här följer några exempel på åtgärder som fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare kan göra:

 • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar m.m. som fåglar använder för att bygga sina bon med.
 • Försvåra för häckning genom att täcka för skorstenar, nischer och andra lämpliga platser.
 • Mata inte fåglar från balkonger och i anslutning till fastigheter.
 • Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar.
 • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak (kan köpas i jaktaffärer).
 • Använd "ögonattrapper", skrämselballonger, blåa och reflekterande remsor.
 • Variera typ av skrämseltaktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag.
 • Sopkärl och papperskorgar ska vara försedda med lock och vara stängda. Släng inte matavfall i behållare utan lock.
 • Elektronisk fågelskrämma (ett ljud som spelas upp dagtid var tjugonde minut under två veckor).
 • Kontakta företag som arbetar med sanering och skadedjursbekämpning. Dessa har i regel god kunskap om förebyggande åtgärder i detta sammanhang.
 • Se till att matrester inte finns kvar på och kring bord (gäller både privatperson och restaurang). Ta omgående in använda tallrikar och bestick.

Jaktbestämmelser

Kajor får jagas från 1 juli — 15 april. Kajan finns upptagen i 23 § jaktlagen i den s.k. skyddsjakt-bestämmelsen. Det innebär att kajor, som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas under hela året. Kajor får också jagas i tätorter hela året om de orsakar kraftig nedsmutsning genom träck.

För att få jaga inom tätbebyggt område krävs särskilt tillstånd av polismyndigheten. Om kajor orsakar avsevärd skada eller olägenhet av att en fågel har byggt bo i hus eller gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelser om fredning.

Var kan man vända sig för att få hjälp?

Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga kan du anlita ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.

Ansvar

Endast i de fall då det är av "särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet" ska bygg-och miljöenheten i kommunen sörja för att åtgärder vidtas. Det vill säga om det finns risk för sjukdom och epidemier, som inte kan knytas till särskilda fastigheter och liknande.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons