PDF
Senast publicerad:

Vatten - nyckeltal

Flera av miljömålen syftar till att vårt vatten ska vara friskt och rent för såväl människa, djur och växter; Bara naturlig försurning, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag samt Ingen övergödning.

Badvatten

Badvattenprover tas vid åtta kommunala badplatser. De ligger vid Kvinnestadsön, Orungasjön, Säven, Sandsjön, Uddabosjön, Storsjön, Lenalången och Tåsjön.

I Säven tas fyra prover per badsäsong, i övriga fyra tas tre prover per säsong. Sammanlagt blir detta 25 badvattenprover. Resultat från genomförd provtagning hittas här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats.

Enskilda avlopp

Det finns ett nationellt mål om att alla vattentillgångar ska uppnå så kallad god ekologisk status. Alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras. Av cirka 2400 enskilda avloppsanläggningar i kommunen är uppskattningsvis 2150 stycken i behov av inventering. Inventeringen påbörjades år 2011 och beräknas vara klar år 2021.

Grundvatten

Vårgårda kommuns vattenförsörjning bygger på grundvatten. I allmänhet har grundvattnet god kvalitet. Ungefär hälften av kommuninvånarna har kommunalt dricksvatten, övriga har enskilda brunnar.

Sjöar och åar

I kommunen finns 85 sjöar som är större än ett hektar. De största sjöarna är Säven, Ornungasjön och Kvinnestadsjön och de uppnår måttlig till god ekologisk status. De största åarna är Säveån, Nossan, Kyllingsån och Svartån. De uppnår måttlig ekologisk status. Ingen av sjöarna eller åarna uppnår god kemisk status. Mer information går att finna i vattenmyndighetens databas VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Göta älvs vattenvårdsförbund utför vattendragskontroller i Säveån i enlighet med fastställt kontrollprogram, som redovisas i årliga rapporter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Särskilda undersökningar av kväve och fosfor i Säveån uppströms Mjörn görs årligen på uppdrag och bekostnad av Anten-Mjönkommittén.

Kvicksilver och läkemedlesrester i fisk i Mjörn och Anten har undersökts 2016. Läs om resultatet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons