Meddelande

Trygghetslarmen är nu åter fungerande. Trots det allvarliga i situationen fungerade arbetet väl under gårdagen, detta tack vare vår kompetenta personal inom hemtjänsten. Alla samarbetade och hade fokus på att säkerställa våra äldres trygghet, både med extra besök och telefonsamtal. En eloge till alla er som arbetar för att se till att vårgårdaborna ska få hjälp och kunna känna sig trygga dygnets alla timmar!

PDF
Senast publicerad:
Upphällnings av olja genom en miljötratt i en PET-flaska

Info om metallhalter i slam från Hjultorps avloppsreningsverk

Tidigare information om problem med tungmetaller.

Tabellen visar på halter av zink i reningsverkets slam för perioden 2006 – 2020. Det blå strecket är gränsvärdet för spridning på brukad mark, 800 mg zink/kg torrt slam. I augusti och september 2020 har halterna av zink sjunkit under gränsvärdet, vilket är ett trendbrott för perioden sedan 2010.

Zink

Värdena för Zink som förklaras i texten

Konsekvenserna för VA-kollektivet är att kostnaderna för slamhantering minskar med cirka 1 miljon kronor per år, om det är möjligt att få avsättning för slam på brukad mark istället för förbränning.

Kadmium

Värdena för Kadmium som anges i texten

Halterna av koppar ligger under gränsvärdet, men ökar något. Koppar behöver bevakas. Eventuellt behövs det ett uppströmsarbete kring koppar istället för zink.

Koppar

Tabell: Värdena för koppar som anges i texten

Halterna av krom har en sjunkande trend och ligger en bra bit under gränsvärdet på 100 mg/kg torrsubstans.

Krom

Tabell: Värdena för Krom som anges i texten

Halterna av nickel har en sjunkande trend och ligger en bra bit under gränsvärdet på 50 mg/kg torrsubstans.

Nickel

Tabell: Värdena för nickel som anges i texten

Halterna av kvicksilver har en sjunkande trend och ligger en bra bit under gränsvärdet på 2,5 mg/kg torrsubstans. Dock visade det sista provet den 25/9-2020 en ökning.

Kvicksilver

Tabell: Värdena för kvicksilver som anges i texten

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

20 §

Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas endast om metallhalten inte överstiger vad som framgår av följande:

Värden

Metall

mg/kg torrsubstans

Bly

100

Kadmium

2

Koppar

600

Krom

100

Kvicksilver

2,5

Nickel

50

Zink

800

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons