PDF
Senast publicerad:

Ny VA-taxa år 2021

År 2021 så görs en höjning av VA-taxan på totalt 5 %, för att täcka underhållsbehovet på ledningsnätet. Höjningen görs på den rörliga delen av brukningsavgiften, priset på m3 dricksvatten, som höjs till 32,25 kr/m3 inklusive moms, från nuvarande 30 kronor.

Den fasta avgiften är oförändrad för den minsta mätaren, s.k. villamätare, den är 2 556 kr/år inkl. moms.

Höjningen av brukningsavgiften för villor bedöms höjas med 8 % till 7 600 kr/år, från nuvarande 7 060 kr (beräknat på 150 m3/år). Orsaken till att höjningen blir större än 5 % är att volymen av sålt vatten minskat de senaste åren och nu lagts till grund för avgiftsförändring.

Det införs en dagvattenavgift i VA-taxan.

Syftet är att fördela kostnaderna för dagvattenhantering på ett mer rättvist sätt mellan stora och små fastigheter. Dagvattenavgiften har hittills ingått i den fasta avgiften, men inte varit synliggjord. Från och med år 2021 så kommer den att vara synliggjord och tas ut från fastigheter som har dagvattenledningar anlagda i sin närhet.

Avgiften kommer ligga på 1 kr/m2 hårdgjord yta per år, inklusive moms. Med hårdgjord yta avses tak eller större asfalterad yta. Dagvattenavgift tas ut från fastigheter som ligger innanför verksamhetsområde för dagvatten. Det är ingen skillnad i dagvattenavgift om fastigheten är fysiskt ansluten till dagvattenledningen eller inte.

Kostnaden för att bygga ut infrastrukturen (i detta fall dagvattenledningarna) och sköta om den finns där ändå, oavsett om fastigheten är ansluten till dagvattenledningarna eller inte. Om en fastighetsägare önskar att ansluta till dagvattenledning i gatan och det saknas en dagvattenservis framdragen till er fastighet så kommer kommunen att ordna en servisledning för dagvatten.

Fastighetsägaren står själv för kostnaderna för framdragning av ledningar för dagvatten och/eller dräneringsvatten inom er tomt, till fastighetsgräns. Det utgår ingen anslutningsavgift från kommunens sida (förutsatt att en sådan har betalats en gång i tiden för ’avlopp’, vilket vi utgår från om fastigheten är upplagd som abonnent på spillvatten och dagvatten).

Taxa för Vårgårda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons