PDF
Senast publicerad:

EU - Europeiska Unionen

Du är en unionsmedborgare med rätt att resa och rösta. När Sverige gick med i EU blev alla svenska medborgare automatiskt också.

Du är en unionsmedborgare med rätt att resa och rösta

När Sverige gick med i EU blev alla svenska medborgare automatiskt också unionsmedborgare. Som unionsmedborgare har du vissa rättigheter:

 • Du får resa fritt mellan medlemsländerna med giltigt pass eller id-kort och stanna upp till tre månader utan uppehållstillstånd.
 • Du får rösta i kommunala val i det land du är bosatt och kan själv bli vald.
 • Du får rösta till Europaparlamentet och kan själv bli vald i det land där du bor.
 • Du får ta hjälp av andra länders ambassader och konsulat i länder utanför EU där Sverige inte har någon egen representation.
 • Du får klaga till EU-ombudsmannen om du tycker att någon av EU:s institutioner och organ har gjort något fel.
 • Du får skriva på svenska i dina kontakter med EU.
 • Du får ta del av handlingar som inte är sekretessbelagda.

27 europeiska länder samsas i EU

I Europeiska unionen, EU, samarbetar idag 27 europeiska länder. Sverige blev medlem 1995. Ytterligare några europeiska länder förhandlar om medlemskap.

När Sverige blev medlem flyttades en del av det svenska beslutsfattandet till EU. Det innebär samtidigt att vi får vara med och bestämma om vilka regler som ska gälla gemensamt för alla länderna i unionen. Ibland behöver vi också skriva om våra egna lagar så att de stämmer överens med EU:s lagar.

EU-länderna samarbetar inom många olika områden. Några exempel på områden är jordbruk, ekonomi och folkhälsa. Inom varje område har medlemsländerna kommit överens om vad EU får bestämma över. Ett något förenklat exempel inom området folkhälsa är att varje medlemsland själv får bestämma hur de vill organisera sin sjukvård. Däremot har EU bestämt att det måste finnas varningstext på cigarettpaket bland annat för att missbruk av tobak bedöms vara ett hot mot folkhälsan.

EU kan bara påverka medlemsländerna inom de områden man har kommit överens om.

Kontakta EU-ombudsmannen när du vill klaga

Om du tycker att någon av EU-institutionerna eller EU-organen har gjort fel kan du klaga till EU-ombudsmannen. Du kan klaga till exempel på diskriminering, långsam handläggning eller vägran att lämna ut information som du har begärt att få. Alla personer som bor i ett av EU-länderna kan klaga. Likaså företag, föreningar och andra sammanslutningar som är placerade i något av EU-länderna. Klagomålet ska lämnas skriftligt och du kan göra det på svenska.

EU-ombudsmannen finns i Strasbourg i Frankrike.

Sverige betalar medlemsavgift till EU

Medlemsländerna betalar varje år en medlemsavgift till EU. Alla länder får också varje år tillbaka pengar som till exempel stöd till jordbruket eller regional utveckling eller som bidrag inom forskning, utbildning eller kultur. För att jämna ut skillnaderna mellan rika och fattiga EU-länder betalar de rikare länderna generellt mer i medlemsavgift än vad de får tillbaka. Och länderna med sämre ekonomi får tillbaka mer än de betalar.

Så styrs EU

EU har fem stora institutioner där medlemsländerna arbetar tillsammans och fattar beslut:

 • Europaparlamentet representerar medborgarna.
 • Europeiska unionens råd (Ministerrådet) representerar medlemsstaterna.
 • Europeiska kommissionen ser till att verksamheten är till hela unionens bästa.
 • Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) tillämpar och tolkar lagar och regler.
 • Europeiska revisionsrätten granskar budgeten

EU:s högsta politiska organ är:

 • Europeiska rådet där stats- och regeringschefer sammanstrålar i toppmöten

EU-samarbetet sker också i många andra organ, till exempel Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Regionkommittén.

Ordförandeskapet

EU-länderna turas om att vara ordförande i EU. Ordförandeskapet varar i sex månader i taget. Det land som är ordförande

 • organiserar arbetet i ministerrådet
 • är ordförande vid ministerrådets möten
 • medlar fram kompromisser mellan medlemsländerna

Visste du att ...

EU:s flagga alltid har tolv stjärnor Flaggan symboliserar hela Europa. De tolv stjärnorna står för solidaritet och harmoni mellan Europas folk och har ingen koppling till antalet EU-länder.

EU:s hymn kommer från Beethovens nionde symfoni EU:s officiella hymn är också hela Europas hymn. Hymnen "Till glädjen" är ursprungligen en dikt skriven av Friedrich von Schiller 1785. Dikten ingår som sista satsen i Beethovens nionde symfoni. Den har sedan omarbetats och blivit en hymn utan ord.

Europadagen firas den 9 maj Den 9 maj år 1950 la den franske utrikesministern Robert Schuman fram ett förslag som blev upptakten till EU. Han föreslog att man skulle skapa ett organiserat Europa och att just detta var en förutsättning för att bevara freden.

Mottot lyder Förenade i mångfalden EU:s motto började användas omkring år 2000.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons