PDF
Senast publicerad:

Kommunen

Kommunen fattar beslut nära dig, t ex om din närmiljö.

Kommunen ansvarar för din närmiljö

Kommunen ansvarar för frågor i din närmiljö, till exempel

 • förskola, grundskola, gymnasieskola
 • vård av äldre
 • hjälp till funktionshindrade
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • bibliotek
 • kollektivtrafik

Kommunen ger också olika tillstånd som bygglov och utskänkningstillstånd. Kommunen brukar dessutom arbeta aktivt med turism, kultur och nyföretagande. Hos en del kommuner finns det medborgarkontor som hjälper dig när du till exempel vill söka plats för barnen i förskolan eller ställa dig i bostadskö. På medborgarkontoret kan du också hämta blanketter och få råd om vart du ska vända dig i olika frågor.

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten. Kommunfullmäktige

 • fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
 • beslutar vilka nämnder som ska finnas
 • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna
 • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen

 • leder och samordnar allt arbete inom kommunen
 • ansvarar för kommunens ekonomi

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna

 • ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
 • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
 • genomför beslut som fattas i fullmäktige

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnden, socialnämnden och kulturnämnden. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i landet.

Det kommunala självstyret ger dig möjlighet att påverka

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att

 • fatta självständiga beslut
 • ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter.

För dig innebär det kommunala självstyret att du

 • kan påverka kommunens beslut till exempel genom att lämna medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar
 • kan överklaga kommunens beslut

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunernas arbete genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter. Skolverket är till exempel en tillsynsmyndighet som har i uppgift att kontrollera att både kommunala och fristående skolor över hela landet uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

Kommunerna ansvarar själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering inom kommunen.

Varje år granskas kommunens verksamhet av revisorer.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Du väljer vem som ska sitta i kommunfullmäktige

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska du dels

 • ha fyllt 18 år senast på valdagen, dels uppfylla något av villkoren att du är svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, eller har varit det tidigare
 • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år

Du som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Du kan överklaga kommunens beslut

Du kan överklaga ett beslut som påverkar dig personligen, till exempel om byggnadslov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Om du tycker att din kommun har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till länsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla

Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel äldreomsorg.

Det finns 290 kommuner

Sverige har 290 kommuner. Den senast tillkomna kommunen är Knivsta som blev egen kommun 2003.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons