Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige har beslutat att införa en rätt för alla som är folkbokförda i Vårgårda kommun att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Vårgårda kommun kan lämna in egna förslag, s.k. medborgarförslag, till kommunfullmäktige. Detta innebär att även unga och personer med utländsk bakgrund, som saknar rösträtt får lämna in förslag. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Medborgarförslag får endast handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde t.ex. sophämtning, taxor, lekplatser, barnomsorg m.m. Däremot kan inte frågor som avser myndighetsutövning mot enskild, som ex socialbidrag eller bygglov, behandlas genom medborgarförslag. Förslaget får inte heller ha odemokratisk innebörd eller vara diskriminerande ur politiskt, religiöst, kulturellt, sexuellt eller annat sådant hänseende.

Olika ämnen får inte heller tas upp i ett samma förslag. Tänk därför på att skriva ett förslag för varje ämnesområde. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget ska undertecknas av en eller flera kommuninvånare. Däremot kan inte föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar lämna in förslag. Skälet till detta är att det är den enskildes delaktighet som ska öka.

Medborgarförslaget lämnar du till kommunkontoret på eller skickar det till:
Vårgårda kommun
Kungsgatan 45
447 80 Vårgårda

Glöm inte att märka förslaget med Medborgarförslag. När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir den en allmän handling, vilket medför att kommunen är skyldig att visa/lämna ut kopia av den till vem som helst som så önskar. Kommunen kan endast neka detta om handlingar hos kommunen innehåller uppgifter som har särskilt skydd enligt sekretesslagen.

Använd gärna den blankett vi tagit fram eller skriv ner ditt förslag på vanligt papper.

När behandlas ditt medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt och om möjligt inom sex månader men allra senast inom ett år från att förslaget lämnats in. Innan ditt medborgarförslag slutbehandlas kommer du att ges möjlighet att yttra dig över förslaget. Du kommer då samtidigt att informeras om när ditt medborgarförslag kommer att slutbehandlas och ges möjlighet att muntligen argumentera för ditt förslag innan beslut fattas i ärendet.

När protokollet med beslutet är färdigt kommer du att få en kopia av beslutet.

Om du har några frågor är du välkommen att vända dig till kommunkontoret.

Blankett för att lämna in medborgarförslag finns på våra självbetjäningssidor. Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons