Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Bygg- och miljöenhet

Bygg- och miljöenheten handlägger bygg-, miljö-, hälso- och livsmedelsärenden i kommunen på uppdrag av kommunens Myndighetsnämnd Bygg och Miljö. Myndighetsnämnden är den lokala myndigheten som formellt ansvarar för alla beslut. De avgörande besluten inom nämndens ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden. I de flesta ärenden har nämnden lämnat över ansvaret att fatta beslut till enhetens handläggare.

Hos oss arbetar:

  • Bygg- och miljöchef/stadsarkitekt
  • Planarkitekt
  • Samhällsplanerare
  • Bygglovshandläggare
  • Miljöinspektör
  • Administratör
  • Klimat- och energirådgivare

Vad ansvarar vi för?

Bygg - och miljöenheten ansvarar för handläggning av kommunens fysiska planer, adressättning, samt samordningen av kartverksamhet och klimat- och energirådgivningen. I Vårgårda kommun tas alla beslut i planärenden av Kommunstyrelsen som har huvudansvar för den fysiska planeringen i kommunen.

Bygggruppen

Byggruppen handlägger bygglov- och tillståndsärenden samt utövar kontroll inom byggområdet. Vi ger dig även råd om vad som gäller när du ska ansöka om bygglov, göra en anmälan eller söka strandskyddsdispens. Utöver bygglovsfrågor så utför vi tillsyn av tillgänglighet, hissar, energideklarationer, obligatorisk ventilationskontroll med mera. Byggruppen har även ansvar för samverkan med Lantmäteriet vid fastighetsbildningsfrågor i kommunen.

Miljögruppen

Miljögruppen utövar miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken med flera speciallagar och förordningar. Gruppen utför även tillsyn och kontroll av dricksvatten, kontrollerar hygien och livsmedelshantering på restauranger, skolkök och i affärer.

Vi jobbar för att minimera risker för människors hälsa och miljön. Det betyder att vi jobbar exempelvis med avlopp, avfall, kemikalier, dricksvatten och livsmedel. Vi jobbar också med ventilation, fukt, buller och radon. Vi kan ge dig som kommuninvånare råd och information. Du kan också kontakta oss om du upplever problem i din omgivning. Vi gör då en opartisk bedömning utifrån den lagstiftning som finns.

Administratör för bygg- och miljö ansvarar bland annat för att administrera beslut inom verksamheterna och vara nämndsekreterare. Via administratören kan du även köpa kopior på ritningar från vårt arkiv. Administratören ansvarar också för kommunens adressättning samt ajourhållning av kommunens byggnads-, adress- och lägenhetsregister.

Plangruppen

Plangruppens huvudsakliga uppgifter är att på uppdrag av kommunstyrelsen tar fram planer för hur mark- och vattenområden ska användas. Det gäller för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter, både på kort och lång sikt. Vi upprättar ett flertal olika sorters planer för användningen av mark- och vattenområden i kommunen, som den kommuntäckande översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, områdesbestämmelser samt detaljplaner.

Genom planering ska olika samhällsintressen vägas mot varandra. Det ska ske i en öppen och demokratisk process, samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. Plangruppen har även samordningsansvar för mätningsverksamhet och kartproduktion i kommunen. Vi ger dig också information och hjälp om du vill minska din energiförbrukning.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons