PDF
Senast publicerad:

Uppföljning ekonomi

Kommuner ska minst en gång om året upprätta en delårsrapport. I Vårgårda kommun görs denna rapport per den 31 augusti. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång.

Förutom den ekonomiska redovisningen, som förutom utfall även inkluderar en prognos för helåret, ska delårsrapporten innehålla måluppfyllelse av kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål samt en personalredovisning.

En årsredovisning upprättas för helåret som fastställs av kommunfullmäktige i april. Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen ska också innehålla en översikt av utvecklingen av kommunens verksamhet, väsentliga personalförhållanden och en utvärdering av om målen har uppnåtts.

Förutom dessa två rapporter som lagstiftaren kräver, lämnas några gånger per år en månadsrapport till kommunstyrelsen där helårsprognosen presenteras. Vid tertial 1, den 30 april, följs förutom ekonomin även målen upp.

Årsredovisning och delårsbokslut

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons