PDF
Senast publicerad:

Målområde - Attraktivt boende

Vårgårda kommun ska ha en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer. Vårgårda kommun ska öka antalet invånare.

Mål

Antalet invånare i Vårgårda kommun ska bli fler.

Strategi:

Arbete behöver ske i enlighet med fokusområdena i visionen där arbetet med FÖP är en viktig del. Detta är en förutsättning för att ta fram fler detaljplaner för villatomter.
Vårgårda Bostäder behöver förverkliga de krav ägaren har på bolaget för att kunna möta kommunens behov av fler hyresrätter. Samarbetet med bostadsmarknadens aktörer är fortsatt viktigt, genom att arbeta tillsammans stärks Vårgårdas attraktionskraft.

Mätmetod - Ökning av antalet invånare per år

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

100

100

100

130

195

Mål 135

Mål

Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka

Strategi:

Kommunens möjligheter att uppnå målet beror givetvis delvis på efterfrågan men kommunen kan även påverka resultatet genom att ha en god planberedskap och en kundfokuserad process för de intressenter som vill bygga i Vårgårda kommun. Planberedskap bör finnas både för kommunal mark, men även för mark som ägs av privata aktörer. Intressenter, vare sig det är enskilda som vill köpa en tomt eller kommersiella aktörer som vill exploatera större områden, ska mötas av en effektiv,
kundfokuserad och sammanhållen organisation genom hela processen.

Mätmetod - Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

60

65

65

33

55

Mål 60

Mål

Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun

Strategi:

Försäljningen av tomter avsedda för villor har ökat kraftigt de senaste åren och det är en utmaning för kommunen att kunna planera för byggklara tomter i den utsträckning som efterfrågan har ökat. Flera planarbeten är påbörjade och planprogrammet för kommunens framtida område, Fagrabo, ska förhoppningsvis säkerställa en god tillgång även på längre sikt. För att ytterligare kunna leva upp till målet behöver kommunen se över framtida strategiska markköp.

Mätmetod - Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

>25

>25

>25

>25

15

Mål >25

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons