PDF
Senast publicerad:

Målområde Omsorg

Alla som har ett vårdbehov ska ha god tillgång till vård och omsorg, känna sig trygga och ha möjlighet att leva ett självständigt liv.

Mål

Kontinuiteten för brukarna inom hemtjänsten ska vara god

Strategi:

Heltidsprojektet medför troligtvis att det blir fler resurspass i verksamheten, vilket gör att vakanta pass täcks av ordinarie medarbetare istället för timvikarier. Detta bör medföra en ökad kontinuitet. Se över möjligheten att eventuellt ha en ”poolanställd”
medarbetare i hemtjänsten. Arbetsledarna behöver jobba ännu aktivare med schemaplanering. Om möjligheten finns att få ut kontinuitetsvärden direkt ur schemaplaneringsystemet kan hemtjänsten följa kontinuiteten varje vecka, vilket
gör det enklare att analysera.

Mätmetod - Antalet medarbetare som brukaren möter under en tvåveckorsperiod.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

12

11

11

14

14

Mål 12

Mål

Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats inom särskilt boende

Strategi:

Dokumentera och marknadsför de aktiviteter som görs idag så att brukare och närstående vet om vad som händer på boendet. Aktiviteterna ska skrivas ner i en gemensam kalender på respektive enhet och marknadsföras i appen Vård och omsorg
Vårgårda. Tydligare förmeddela till brukare och närstående att man som brukare kan bestämma när man vill gå och lägga sig. Detta kan innebära att scheman och arbetsrutiner behöver ses över.

Mätmetod - Antal uppfyllda kvalitetsindikatorer
för SÄBO enligt KKIK:s kvalitetsindikatorer

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

13 av 15

13 av 15

13 av 15

7 av 15

10 av 15

Mål 12 av 15

Mål

Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin grupp-/servicebostad (LSS)

Strategi:

Verksamheten uppnår målet och uppfyller 8 av 10 kvalitetsindikatorer. De två indikatorerna som inte uppnås är:
- Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de senaste sex månaderna. Införa en struktur för hur enheterna arbetar med ett lågaffektivt bemötande.

Identifiera vilka kunskaper som behöver tillföras, ex hur LSS ska kunna jobba efter Socialstyrelsens rekommendationer kring tydliggörande pedagogik
- Enheter enligt LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo. Arbeta fram riktlinjer för hur samboskap inom LSS 9:9 ska se ut i kommunen.

Mätmetod - Antal uppfyllda kvalitetsindikatorer för grupp- och serviceboenden enligt KKIK:s kvalitetsindikatorer

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

8 av 10

9 av 10

9 av 10

4 av 10

6 av 10

Mål 7 av 10

Mål

Deltagare känner sig trygga och trivs på sin dagliga verksamhet

Strategi:

Enheten arbetar med att möta individers behov, oavsett av vilken anledning personer befinner sig på enhet arbetsmarknad/Viaduct. Detta förväntas ge en större trygghet och känsla av sammanhang för individen. Enheten fortsätter att utveckla arbetet med tydliggörande pedagogik i olika sammanhang, t.ex. genom bildstöd. Utbildning i lågaffektivt bemötande har genomförts och det är ett arbetssätt som kommer etableras i verksamheten.

Mätmetod - Andelen (%) deltagare daglig verksamhet som upplever


Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 


2019

2020

2021

2016

2017

2018

- sig trygga med personalen

90

95

100


81

75

- trivs på sin dagliga verksamhet

85

90

95

Nytt mål 2018

77

75

- att personalen pratar så att jag förstår vad de menar

80

85

90


67

65

Mål

Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommer tillbaka ett år efter avslutad insats ska öka

Strategi:

Mål 22 och 23 har samma strategier kopplade till sig. Enhet arbetsmarknad ska sätta sin process för Vårgårdabons väg till och igenom Kompetenscenter och processen för digitaliserat stöd i handläggning så att det är en etablerad del i det löpande arbetet. Enheten ska utveckla insatser som möter individens behov och bygga upp bra samarbete med arbetsgivare för möjlighet till praktikplatser och arbetstillfällen. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Systematisk uppföljning är ett viktigt verktyg, nyckeltal för försörjningsstöd och arbetsmarknad följs upp regelbundet med medarbetare.

Mätmetod - Andelen (%) ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

79

80

81

64

61

Mål 75

Mål

Fler personer i Vårgårda ska ut i arbete eller utbildning

Strategi:

Mål 22 och 23 har samma strategier kopplade till sig. Enhet arbetsmarknad ska sätta sin process för Vårgårdabons väg till och igenom Kompetenscenter och processen för digitaliserat stöd i handläggning så att det är en etablerad del i det löpande arbetet. Enheten ska utveckla insatser som möter individens behov och bygga upp bra samarbete med arbetsgivare för möjlighet till praktikplatser och arbetstillfällen. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Systematisk uppföljning är ett viktigt verktyg, nyckeltal för försörjningsstöd och arbetsmarknad följs upp regelbundet med medarbetare.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel (%) deltagare som


Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 


2019

2020

2021

2016

2017

2018

- börjat arbeta

30

35

40

6

24

Nytt mål 2019

- börjat studera

15

17

20

1

12

Nytt mål 2019

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons