PDF
Senast publicerad:

Målområde Organisation

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen ska uppnå ökad effektivitet, god kvalitet och ökat värdeskapande för medborgarna.

Aktivt jämställdhetsarbete ska genomsyra kommunens verksamheter.

Mål

Andelen heltidsanställningar månadsavlönade ska öka

Strategi:

Arbete sker i enlighet med beskrivning för projektet Heltid som norm, som pågår 2017-2019 för att senast 1 januari 2020 förverkliga kommunstyrelsens inriktningsbeslut att heltid ska vara norm och deltid en möjlighet. Exempel på aktiviteter är att inga återbesättningar får ske på deltid, delade tur får inte vara ett krav samt att projektet genomförs successivt och i etapper, både på kommunövergripande nivå och ute i föreslagna pilotverksamheter.

Andel heltidsanställda månadsavlönade i %.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

75

90

100

60

62

Mål >65

Mål

Sjukfrånvaron ska vara låg

Strategi:

Arbete sker i enlighet med beskrivning för projektet Sänkt sjukfrånvaro, som pågår 2017-2019 och omfattar både Vårgårda och Herrljunga kommun. Projektet arbetar utifrån tre områden; strategiskt, operativt och externt. De externa insatserna är bland annat samverkansmöten med Försäkringskassan, Närhälsan och Företagshälsovården, samt samarbete med Samordningsförbundet i Sjuhärad. De strategiska insatserna är chefsmöten, föreläsningar och framtagandet av verktyg för chefer gällande sjukfrånvarokostnader. Exempel på operativa insatser är arbetsmiljökartläggningar, hälsoanalyser, kommunövergripande rutin för sjuk och friskanmälan och tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro i form av ett grupprogram kallad ”uppåt-framåt”.

Mätmetod - Sjukfrånvaro i % av arbetstid.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

<5

<5

<5

6,5

6,1

Mål <5

Mål

Politiska ärenden ska jämställdhetsanalyseras

Strategi:

Utbildning i tjänsteskrivelse och jämställdhetsanalys. Möjliggöra att alla handläggare får ta del av goda exempel på jämställdhetsanalyser. Ofullständiga jämställdhetsanalyser kompletteras innan ärendet går vidare till politiken.

Mätmetod - Andelen politiska ärenden (%) som jämställdhetsanalyseras.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

100

100

100

100

100

Mål 100

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons