PDF
Senast publicerad:

Vårgårda har en ny fördjupad översiktsplan

Kommunfullmäktige i Vårgårda kommun har nu antagit en ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. Planen pekar ut riktningen för utvecklingen av Vårgårda fram till år 2040 med målbilden "Den gröna småstaden".

En fördjupad översiktsplan är en viktig plan för kommunen och en långsiktig politisk vision som visar utvecklingsinriktningen för Vårgårda tätort; var bostäder kan byggas, verksamheter kan etableras, grönstrukturen utvecklas och hur förutsättningarna för hållbart resande ska stärkas.

Utgångspunkten för planen är visionen om den goda kommunen med 13 000 invånare år 2027. Man kan i planen se hur de fyra fokusområdena: attraktivt boende, hållbar miljö, konkurrenskraftigt näringsliv samt utvecklande skola har varit en grund för framtagandet.

Susanna Tingbratt (KD), kommunfullmäktiges ordförande och ordförande i den politiska styrgruppen för den fördjupade översiktsplanen.

Målbilden för planen är att Vårgårda ska utvecklas till en grön och hållbar småstad. I småstaden finns en mångfald av attraktiva boenden i trygg och naturnära miljö. Det ska vara enkelt och självklart att gå, cykla och åka kollektivt. Småstaden karaktäriseras av god arkitektur och gestaltning av såväl bebyggelse, gator och grönska. Småstaden är även aktiv med ett gott företagsklimat som ger goda förutsättningar att starta och driva företag.

Planen är en tydlig utvecklingsplan för en växande kommun som ger möjligheter till ett ännu större utbud både när det gäller varor och tjänster, men också olika typer av boende som passar för många olika tider i livet.

Bengt Hilmersson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen påbörjades 2017, och har letts av en politisk styrgrupp. Under processens gång har Vårgårdabor, företagare, fastighetsägare och intresserade vid flera tillfällen getts möjlighet att tycka till om planen, delta i dialoger och skicka in synpunkter. Alla synpunkter som kommit in under processens gång har antingen arbetats in i planen eller bemötts av kommunen.

Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande i kommunens fysiska planering, exempelvis detaljplanering och bygglov, och ett underlag vid dialog med bland annat näringsliv, exploatörer och myndigheter. Planen ger också en bild av kommunens vision och utvecklingsplaner för tätorten för nuvarande och nya invånare.

I Vårgårdas fördjupade översiktsplan hittar vi som arbetar med samhällsplanering stöd och verktyg att stärka den levande småstaden genom att skapa goda förutsättningar för komplettering av bebyggelse med varierat bostadsutbud, nyetableringar och flera hållbara resor. Med Kyllingsån som livsnerv, närheten till naturen och goda kommunikationer har vi en enorm potential att ta tillvara. Det är ett riktigt stimulerande och glädjefyllt arbete!

Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef, och Sabina Talavanic, stadsarkitekt och bygg- och miljöchef.

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2023-01-11 och eftersom beslutet inte överklagades vann planen laga kraft 2023-02-08. Ta del av planen här.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons