Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Fagrabo väst

Planområdet

Planområdet är beläget nordöst om Vårgårda tätort och avgränsas av befintlig villabebyggelse och natur åt sydväst, småhusområdet Fagrabo Ängar (under byggnation) åt nordväst, och natur, främst skog, i övriga väderstreck.

Bakgrund

Fagrabo är Vårgårdas stora utbyggnadsområde under kommande år. Ett planprogram har tagits fram för hela området. Arbetet med den aktuella detaljplanen har initierats av Vårgårda kommun och bedrivs utifrån planprogrammets intentioner.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och kompletterande service i Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samråd för planen pågår mellan 15 december 2022 - 14 februari 2023. Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 14 februari 2023. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

E-postadress: kommunen@vargarda.se

Postadress: Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons