PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Hol 14:8 m.fl.

Planområdet

Planområdet är beläget i Hol, ungefär mitt emellan Vårgårda tätort och Alingsås. Området utgörs huvudsakligen av en grustäkt som är på väg att avvecklas och ansluter söderut till befintlig bebyggelse i Hol. Norrut finns ett fornlämningsområde som ingår i riksintresse för kulturmiljövården tillsammans med bl.a. Hols kyrka.

Bakgrund

Verksamheten i den grustäkt som finns på platsen kommer att upphöra 2022. I samband med detta har Prästlönetillgångarna i Skara stift (PLT) kommit in med en begäran om planbesked för fastigheten Hol 14:8, som kommunen har bifallit. Ansökan avser utbyggnad av 200 - 250 bostäder i småskalig, blandad bebyggelse, förskola, kompletterande verksamheter och en allmän badplats vid den sjö som bildats i grustäkten.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, förskola och allmän badplats i anslutning till sammanhållen bebyggelse i Hol.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet. Parallellt med detaljplanen har en fördjupad översiktsplan över Hol påbörjats. Kommunen avser begära planeringsbesked om planens påverkan på riksintresse för kulturmiljövård, Hol (P37). Det innebär att kommunen vill veta på förhand hur Länsstyrelsen ställer sig i just den frågan. Eventuella synpunkter rörande planens påverkan på riksintresset ska vara inkomna senast den 21 september 2021.

E-postadress: kommunen@vargarda.se

Postadress: Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda

Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons