PDF
Senast publicerad:

Översiktlig planering

Översiktlig planering innebär att planera den fysiska miljön strategiskt, långsiktigt och hållbart på en övergripande nivå. Översiktsplanering ska visa på strategier, mål och riktlinjer för större områden i kommunen.

Översiktsplan

Översiktsplaneringen sammanställs i en översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen och utvecklingen ska se ut på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut inom samhällsutveckling och planering. Översiktsplanen är vägledande men inte juridiskt bindande.

Vårgårdas översiktsplan 

Översiktsplan 2006 är Vårgårda kommuns översiktsplan. Översiktsplanen kan kompletteras, ändras och förtydligas genom fördjupningar och tematiska tillägg.

Tematiska tillägg och fördjupningar 

Till Översiktsplanen 2006 finns två tematiska tillägg: Vindbruk och Landsbygdsutveckling i strandnära läge, även kallad LIS.

I Vårgårdas översiktsplan ingår även en fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. En fördjupad översiktsplan belyser ett begränsat område.

Tematiska tillägg bidrar till att få mer kunskap inom en särskild planeringsfråga och därmed göra den översiktliga planeringen mer konkret.

Fördjupningar görs för ett begränsat geografiskt område och bidrar till att konkretisera och på ett mer detaljerat sätt beskriva hur mark- och vattenområden samt hur den bygda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Planeringsstrategi - en del av den kontinuerliga översiktsplaneringen

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Därför ses planen över med jämna mellanrum, i form av en planeringsstrategi som antas av kommunfullmäktige.

Planeringsstrategin ska underlätta en kontinuerlig översiktsplanering som håller översiktsplanen aktuell. Om översiktsplanen regelbundet ses över blir det tydligt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen, eller om den behöver ändras.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons