PDF
Senast publicerad:

Varför en ny fördjupad översiktsplan?

Den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Vårgårda tätort antogs 1998. Även delar av den kommunövergripande översiktsplanen, antagen 2006, hanterar Vårgårda tätort. Mycket har hänt sedan dessa dokument togs fram, och Vårgårda tätort är nu i behov av en ny, aktuell fördjupning som hanterar nuvarande förutsättningar, behov och utmaningar. Exempelvis är det av stor vikt att Vårgårda tätort, precis som kommunen, Sverige och världen, ställer om till ett mer hållbart samhälle. För att det ska kunna ska behöver vi ha aktuella styrdokument.

Nedan kan du läsa om några av de aspekter som påverkar den fördjupade översiktsplanens utformning.

Ökade krav på ett mer hållbart samhälle

Vi ser i allt högre grad konsekvenserna av klimatförändringarna, och i framtiden kan dessa konsekvenser bli förödande. I samband med temperaturökningar påverkas jordens ekosystem, matproduktion och smittspridning. Det blir allt vanligare med värmeböljor och torka, såväl som extrem nederbörd. Vårgårda kommuns skogs- och jordbruksmark påverkas avsevärt av dessa väderfenomen, vilket gjordes tydligt under sommaren 2018. Det är därmed av stor vikt att Vårgårda kommun, precis som övriga kommuner i Sverige, gör sitt för att bromsa klimatförändringar, och samtidigt anpassar nuvarande bebyggelsestruktur för de förändringar vi redan ser. Att utveckla Vårgårda tätort i en hållbar riktning kräver att vi är villiga att tänka annorlunda. Vårt resande behöver bli mer hållbart - vi behöver röra oss mer med gång-, cykel- och kollektivtrafik. För att detta ska underlättas är det viktigt att bygga staden tätare. En stad med närmre till målpunkter för fler är en stad där färre behöver resa med bil inom staden.

Ökat fokus på landsbygden

Skillnaderna mellan städer och landsbygd har länge ökat i samband med globalisering och ny teknik. Fler och fler av jobben finns i större städer, medan mindre kommuner och landsbygd har missgynnats av utvecklingen. Men fokuset på landsbygden ökar, bland annat på grund av att skillnaderna mellan stad och landsbygd är påväg att bli alltför stora, men även på grund av teknikutveckling och en ökad tillgång till bredband, vilket kan innebära att landsbygd i framtiden ses mindre som periferi, och med liknande möjligheter som i städerna. Dessutom blir fler och fler hälsomedvetna, medan efterfrågan på närproducerad mat ökar. Men framför allt innebär klimatförändringarna att Sverige behöver bli mer självförsörjande på livsmedel i framtiden, och att vår roll som exportör av mat kan komma att öka under kommande år.

Ökad bostadsbrist

En stor andel av Sveriges kommuner har under 2020 rapporterat ett underskott på bostäder, och 90 % av den svenska befolkningen bor i en kommun med bostadsbrist. Bostadsbristen har ökat under flera decennier, och störst brist tenderar det att vara i centralorterna. Såväl fler villor som bostads- och hyresrätter behövs, men allra störst brist är det på hyresrätter.

I Vårgårda råder brist på bostäder i såväl centralorten som i övriga kommundelar. En balans tros vara uppnådd om tre år, och ett av verktygen för att nå detta mål är den nya fördjupade översiktsplanen för Vårgårda tätort.

Allt fler äldre - minskad andel yngre

Befolkningen i Sverige i stort blir äldre, och gruppen över 65 år växer. Det betyder dock inte nödvändigtvis att behovet av äldreomsorg eller särskilt boende ökar i samma takt. Bättre sjukvård och teknisk utveckling innebär att behovet av äldreomsorg på det stora hela faktiskt minskar. Med det sagt är majoriteten av gruppen 65+ inte förvärvsarbetande, och därför är det av vikt att även övriga åldersgrupper ökar i en likvärdig takt. Detta kan exempelvis ske genom en ökad inflyttning till kommunen, vilket är starkt kopplat till behovet av ett starkt näringsliv och attraktiva boenden.

Ökande krav på (effektivare) integration

Mångfalden i Sverige såväl som i Vårgårda ökar, men trots det anses segregationen på det stora hela i landet minska. Nationellt ligger Vårgårda kring genomsnittet, men 2018 var Vårgårda den nionde mest segregerade kommunen av de 49 kommunerna i Västra Götalandsregionen. Vårgårda behöver aktivt arbeta med att motverka segregation, och en viktig del i detta är ett ökat fokus på hållbara trafikslag. Fler grupper i samhället har då möjlighet att röra sig tryggt och säkert i staden.

 

 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons