Meddelande

Receptionen i kommunhuset har ändrade öppettider över sommaren. Veckorna 28-31 har vi öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag. Övriga veckor är det öppet som vanligt! Med önskan om en trevlig sommar!

PDF
Senast publicerad:

Fördjupning av översiktsplanen: Hol

Kommunen växer, och intresset för att bosätta och etablera sig i Hol ökar. Det behöver vi planera för. Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun har därför beslutat att en fördjupad översiktsplan för Hol och delar av väg 1900 med omnejd ska tas fram.

Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

En fördjupad översiktsplan är ett viktigt strategiskt dokument som vägleder kommande beslut gällande bland annat detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En fördjupad översiktsplan tas fram för ett område där behov finns att redovisa och utreda förutsättningar och avsikter på en mer detaljerad nivå än i den kommunövergripande översiktsplanen. Fördjupningen är inte juridiskt bindande och medför därför inte några rättigheter eller skyldigheter för exempelvis markägare.

De ställningstaganden som görs i den fördjupade översiktsplanen påverkar dig som bor, verkar och vistas i Hol. Bland annat vägleder den i kommande beslut om var bebyggelse såsom bostäder, skolor och annan service tillkommer, var nya gång- och cykelvägar och gemensamma grönytor anläggs. Men också var det ska säkerställas att marken fortsatt förblir naturmark, används för jord- och skogsbruk eller där gemensamma lösningar för klimatanpassning kan ordnas. Den påverkar alltså livsmiljöerna vi rör oss i, och tar ett helhetsgrepp om olika frågor så att utvecklingen blir så hållbar som möjligt när kommunen och Hol växer.

Hur kan jag vara med och påverka framtiden i Hol?

Kom på öppna dialogträffar för allmänheten med workshop om Hols utveckling och information om pågående planering

Den politiska styrgruppen bjuder in till dialog där allmänheten får möjlighet att vara med och påverka framtidens Hol.

Vi vill veta vad du tycker är viktigt i Hol idag, och din vision för framtidens Hol. Vad ska bevaras och vad behöver utvecklas? Var finns det plats för bostäder och verksamheter? Hur kan det bli enklare att gå, cykla och åka kollektivt?

När: 31 maj och 14 juni, kl. 18:30-20:30

Har du bara möjlighet att delta under en del av kvällen går det bra att dyka upp när som helst under mötets gång.

Var: Matsalen, Hols skola

Kontakt: Vid frågor om dialogträffen, kontakta Ida Bryngelsson, samhällsplanerare: ida.bryngelsson@vargarda.se

Fler möjligheter att tycka till: Inom kort kommer en digital enkät publiceras, med möjlighet att tycka till om utvecklingen i Hol.

Hur ser processen ut?

Att ta fram en fördjupad översiktsplan är en lång process, som delvis styrs av plan- och bygglagen PBL. Vi befinner oss nu i programskedet, som är ett inledande steg där nyckelfrågor, planeringsförutsättningar, planens huvuddrag och konsekvenser identifieras. Bilden nedan visar processen för att ta fram den fördjupade översiktsplanen och vid vilka tillfällen det finns möjlighet att komma med synpunkter på innehållet i planen.

Du kan läsa mer om planprocessen här.

Planprocess för fördjupad översiktsplan för Hol.

Planprocess för fördjupad översiktsplan för Hol


Information om kommunalt vatten och avlopp (VA)

Gata/VA-enheten har planerat för en utbyggnad av kommunalt dricksvatten och spillvatten på en sträcka mellan Lagmansholm och Hol. Dimensioneringen av ledningarna var baserad på den tidigare tänkta utbyggnaden för 90 bostäder vid Hols kyrka, en utbyggnation som inte kommer att genomföras. När den nuvarande planeringsprocessen med fördjupad översiktsplan och detaljplan för Hol Länk till annan webbplats. har kommit längre fram till slutförande av en detaljplan, så kommer dimensionen för de planerade VA-ledningarna att ses över. Utbyggnad av kommunalt VA förutsätter att det finns ett beslut att gå vidare med en detaljplan i Hol.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons