Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040

Nu tar kommunen fram en ny fördjupning av översiktsplanen för småstaden Vårgårda. Den fördjupade översiktsplanen ska visa hur Vårgårda tätort ska utvecklas och hur mark- och vattenområden i tätorten ska användas på lång sikt. Planen är ett viktigt strategiskt dokument som ska ge vägledning i bland annat detaljplanering och bygglov. Planens målbild är att Vårgårda ska utvecklas till en grön och hållbar småstad till år 2040.

Vad händer nu?

Under perioden 6 juli-7 september var förslaget till fördjupad översiktsplan utställt för granskning och allmänheten, myndigheter, föreningar, grannkommuner m.fl. gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu är granskningen slut och planen ska justeras utifrån inkomna synpunkter, innan den kan antas av kommunfullmäktige. Nedan hittar du samtliga handlingar som ställdes ut för granskning, och det tidigare samrådsförslaget.

Handlingar

Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040 Pdf, 32.9 MB. (granskningshandling)

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 4.4 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 2.2 MB.

Kortversion i digitalt kartformat (StoryMaps) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare förslag: Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040 Pdf, 5 MB. (samrådshandling)


Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

En fördjupad översiktsplan är ett viktigt strategiskt dokument som vägleder kommande beslut gällande bland annat detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En fördjupad översiktsplan tas fram för ett område där behov finns att redovisa och utreda förutsättningar och avsikter på en mer detaljerad nivå än i den kommunövergripande översiktsplanen. Fördjupningen är inte juridiskt bindande och medför därför inte några rättigheter eller skyldigheter för exempelvis markägare.


Hur ser processen ut?

Processen att ta fram den nya fördjupade översiktsplanen består av flera steg. Arbetet påbörjades 2017 och under våren 2021 var planförslaget på samråd. Kommuninvånare, myndigheter och andra berörda fick då möjlighet att lämna synpunkter på förslaget som därefter har bearbetats. 2022 ställdes det reviderade planförslaget ut för granskning, och därefter ska det justeras utifrån inkomna synpunkter innan planen kan antas av kommunfullmäktige.

Planprocess
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons