Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Holtsäckra

Holtsäckra representerar välbevarade bymiljöer med en småskalig, varierad, markanvändning, huvudsakligen präglad av 1800-talets jordbruk. Det finns småskaliga åkrar med odlingsrösen och stenmurar, fägata, hävdade ängs- och hagmarker, välbevarad bebyggelse från 1800-talet.

Kulturlandskapet vid Holtsäckra och Skog vid Ornungasjön illustrerar de små brukningsdelar som framröjdes och uppodlades i skogsbygderna från medeltid och framåt. Inägomarken är småbruten och representerar ett ålderdomligt odlingslandskap typiskt för den stenbundna Svältbygden. De småskaliga åker- och slåtterytorna är väl i hävd. Värdefull är framförallt den hägnade fägatan och den stora mängden stenmurar som korsar inägorna samt alla odlingsrösen. Två mindre delar av detta odlingslandskap ingår i ett Natura 2000-område

Till landskapets ålderdomliga karaktär bidrar också den välbevarade bebyggelsen som belyser byggnadstraditionen i det äldre bondesamhället. Motiveringen till riksintresset är att de välbevarade kyrkbyarna i odlingslandskapet ger en god föreställning om bybebyggelsens sammanhållna karaktär före 1800-talets skiften. I uttrycket för riksintresset ingår även gravfält från yngre järnåldern. En fägata, flera stenmurar och otaliga odlingsrösen ger området en ålderdomlig prägel. Området är botaniskt mycket intressant. Att komma till Holtsäckra är som att förflytta sig ett sekel tillbaka i tiden.


Holsäckra faller även under riksintresse för naturmiljövården.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons