Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Naturmiljövård

I Vårgårda kommun finns fem områden klassade som riksintressen för naturvård:

  • Två av områdena utgörs i huvudsak av mossar eller myrkomplex men har också inslag av skog. Till denna grupp hör Lärkemosse och Store Mosse samt Skogsbygden.
  • Två av områdena utgörs av varierat ålderdomligt kulturlandskap med stor förekomst av naturbetesmarker och ädellövskogar. Till denna grupp hor Siene-Landa och Holtsäckra.
  • Ett område, Säveån med Yxnås, utgörs av relativt ostörd åsträcka med stora odikade mader samt värdefulla ädellövskogsområden.

Flera riksintressen för naturvård sammanfaller med naturreservat. Även Natura 2000-områden har status som riksintresse for naturvård.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons