PDF
Senast publicerad:

Mossar och skog

Skogsbygden

Skogsbygden är av riksintresse för naturmiljövård och innehar mellankommunalt intresse då området även sträcker sig in i Bollebygd och Borås kommuner. Området är 6084 ha stort och bedöms vara mycket värdefullt på grund av bland annat Västgöta fjällar och den rikedom på mossar som finns i området. Myrkomplexet på Västgöta fjällar utgörs av sumpskogar, topogen kärr och sluttande och svagt välvda mossar. Inslaget av gammal skog är stort. Myrarna har ett rikt fågelliv.

Förutsättningar för bevarande av de unika markerna är följande: Myrmarkerna bevaras orörda. Åtgärder som kan påverka områdets värde negativt är t ex markavvattning, torvmarksgödsling. Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas negativt av bland annat:

  • Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift.
  • Skogsplantering på jordbruksmark eller energiskogsodling.
  • Nydikningar, täkt, luftledningar eller vägdragningar.

Lärke- och store mosse

Våtmarkerna i kommunen är mycket värdefulla och nationellt minskar dess utbredning på grund av torvuttag. Alla mossar har en gång varit sjöar men har vuxit igen. Många arter av både flora och fauna lever i mossarna, de har inte någon kontakt med grundvattnet utan den det vatten som tillförs mossen kommer från nederbörd som sedan portioneras ut i bäckar och vattendrag

Länsstyrelsen klassar Lärkemossen som en av sydvästra Sveriges mest intressanta mossar. Myrkomplexet som Lärkemossen tillsammans med Fåglumsmossen bildar är hela 10km² stort. Myrområdet är beläget drygt 90 m över havet, och genom området rinner Hagöbäcken-Dänningen och avvattnas till Nossan som i sin tur mynnar i Vänern.

Mossarna är rika på hydromorfologiska strukturer och en mindre å rinner genom våtmarken. Våtmarken utgör ett mycket välutvecklat och representativt exempel på en mosaik av välvda mossar. Kärren rymmer en artrik och för regionen sällsynt flora med flera rödlistade arter. Hela våtmarksområdet är betydelsefullt för ett flertal fågelarter, ljungpipare är en karaktärsart för mossen och här finns också skogssnäppa, grönbena och enkelbeckasin. Under tidig vår finns det orrspelplatser.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons