PDF
Senast publicerad:

Avgifter och regler barnomsorg

Vårgårda kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem med debitering 12 månader/år. Hur mycket en placering kostar beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i barnomsorgen, samt den totala bruttoinkomsten för hushållet.

Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5 % samtliga månader under året t. o. m. juli det år barnet fyller sex år. Därefter gäller fritidshemstaxa.

Barnen räknas i ordning efter ålder, det yngsta barnet räknas som barn ett (1), det näst yngsta som barn två (2) o.s.v. Barn nummer fyra (4) debiteras inte.

Ny maxtaxa från 1 januari 2023

Inkomsttaket i maxtaxan är indexerat och kommer innebära en årlig reglering. Avgiften regleras enligt Riksdagens beslut om maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det nya inkomsttaket blir 54 830 kronor/månaden.

Förskoleverksamhet

Antal barn

Procent av bruttoinkomsten

Maxavgift

Barn 1

3%

1 645 kronor

Barn 2

2%

1 097 kronor

Barn 3

1%

548 kronor

Barn 4 och fler

Avgiftsfria

0 kronor

 
Fritidshemstaxa

Antal barn

Procent av bruttoinkomsten

Maxavgift

Barn 1

2%

1 097 kronor

Barn 2

1%

548 kronor

Barn 3

1%

548 kronor

Barn 4 och fler

Avgiftsfria

0 kronor

 

Avgiftsdebitering

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Med hushåll avses ensamstående, gifta och samboende.

Avgift uttages för kontrakterad placeringstid (avtalstiden) och ändras inte i samband med sjukdom, lov, semester eller annan frånvaro, då placeringen är att betrakta som ett platsabonnemang som löper på tolv (12) månader om året.

Räkning på avgift utsändes varje månad, med förfallodag den sista dagen varje månad. Debitering görs för innevarande månad. Påminnelseavgift och inkassoavgift uttages enligt gällande bestämmelser. Om inte betalning erläggs senast 60 dagar efter förfallodatum stängs barnet/barnen av.
Om avstängning av plats verkställs måste hela skuldbeloppet betalas innan plats återigen kan erbjudas till familjens barn.

Delad faktura

Vid delad vårdnad då båda vårdnadshavarna utnyttjar barnomsorg ska avgiften delas mellan vårdnashavarna, var sin faktura skickas då ut. Avgiften beräknas på inkomsten i respektive familjs hushåll. Den sammanlagda avgiften överstiger dock inte maxtaxan för en plats.

Avgiftsgrundande inkomster

Avgiften grundar sig på nuvarande bruttoinkomst (=före skatt). Detta räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare)
 • Sjukpenning, sjukbidrag
 • Föräldrapenning
 • Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Änkepension, förtidspension (inte barnpension)
 • Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst)
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Utfyllnadsbidrag vid växelvis boende
 • Familjehemsersättning (arvodesdel)
 • Reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbara delen)

Anmälan om inkomständring, placeringstid eller ändrade familjeförhållanden

Vårdnadshavare har skyldighet att omgående anmäla förhållanden som påverkar avgiftsuttaget. Underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden befriar inte från retroaktiv avgiftsfastställelse.

Om uppgifter om avgiftsgrundande inkomst inte lämnats debiteras högsta avgiften enligt maxtaxan.

Varje år sker inkomstkontroll mot taxerad inkomst inhämtade från Skattemyndigheten, med efterdebitering eller återbetalning av avgift som följd.  


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons