Meddelande

Receptionen i kommunhuset har ändrade öppettider över sommaren. Veckorna 28-31 har vi öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag. Övriga veckor är det öppet som vanligt! Med önskan om en trevlig sommar!

PDF
Senast publicerad:

Särskola - Vårgårda

Målgruppen för grundsärskolan är barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Målgruppen för gymnasiesärskolan är ungdomar vars skolplikt har upphört, som påbörjar utbildningen före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning.

En intellektuell funktionsnedsättning innebär svårighet att möta omgivningens krav på hur jämnåriga förväntas fungera i vardagssituationer.

Om eleven blir erbjuden plats i obligatoriska grundsärskolan kan hen välja mellan individintegrerad eller klassplacerad skolgång. Att gå individintegrerad innebär att man går i en grundskoleklass, men läser enligt särskolans kursplan.

Vad är särskola?

Undervisningen i särskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan,kursplanerna är anpassade för särskolans elever. Läroplan för grundsärskolan (reviderad 2018).

I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar.

När beslut fattas om att en elev ska tas emot i särskolan beslutas också om vilken kursplan (grundsärskolans eller träningsskolans) eleven ska följa.

Ur Skollagen Kap 7 § 5

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de är har en intellektuell funktionsnedsättning ska tas emot i grundsärskolan.

Ur Skollagen Kap 29 § 8

Det som i denna lag sägs om personer med intellektuell funktionsnedsättning gäller även dem som har fått betydande och bestående begåvningsmässig intellektuell funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Ur Skollagen Kap 18 § 4

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

För bedömning av barnets behörighet till särskolan behövs en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning.

  • Den psykologiska utredningen ska avgöra om barnet har en intellektuell funktionsnedsättning.
  • Den medicinska utredningen ska ge en bild av barnets hälsa och bör så långt det är möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter
  • Den pedagogiska utredningen ska avgöra om barnet har förutsättningar att nå kunskaper i grundskolan
  • Den sociala utredningen syftar till att komplettera underlaget och visa om barnets svårigheter kan ha orsaker utanför skolan som påverkar möjligheten att läsa och klara skolarbetet
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons