Vuxenutbildningen Herrljunga-Vårgårda

PDF
Senast publicerad:

Övergripande plan för likabehandling
och mot kränkande behandling 2021

Övergripande målsättningar

Alla skall känna sig trygga och välkomna att arbeta och studera hos oss. Elever såväl som personal skall uppleva ett meningsfullt sammanhang och delaktighet i verksamheten.

Alla skall dessutom känna till:

 • att vi inte accepterar några former av kränkningar.
 • att det finns en likabehandlingsplan på skolan och dess huvudsakliga syfte.
 • hur man går till väga när man känner att man blivit utsatt för en kränkning.
 • att alla delar ansvaret för att ingen blir diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt.


Verksamhetsformer som omfattas av planen
Elever och personal i Vuxenutbildningen med skolformerna komvux, sfi, och lärvux (ansvarig lärare för yrkesutbildningarna skall även informera handledare för APL).

Ansvariga för planen
Rektor har skyldighet att tillse att planen följs och utvärderas och att det avsätts medel för att genomföra främjande insatser och förebyggande åtgärder.

Elevers delaktighet
Skall möjliggöras genom exempelvis individuella samtal med lärare/handledare, elevråd, elevenkäter samt arbetsmiljöronden.

Personalens delaktighet
Medarbetarsamtal, APT, LSG, arbetsmiljöenkät samt arbetsmiljöronden.

Planens giltighetstid
Planen gäller det år som anges i rubriken. Planen ska utvärderas och revideras årligen.


Främjande insatser

Följande faktorer måste beaktas i det främjande arbetet:
Verksamheten har ett kontinuerligt intag av elever under hela året vilket medför att gruppsammansättningarna på skolan ständigt förändras. Vidare anordnar skolan praktik i olika former som ställer särskilda krav när det gäller tydliga roller, efterlevnad och uppföljning av likabehandlingsarbetet.
Vi har elever från olika länder och kulturer med olika språk. Detta kan eventuellt medföra att det kan vara svårt att förstå för andra studerande och skolans personal om det är en kränkning eller inte. Vår utgångspunkt och definition av begreppet kränkning utgår från gällande lag.

Alla i vår verksamhet ska

 • arbeta med värdegrundsarbete i det dagliga och vara väl förtrogna med innehållet i likabehandlingsplanen.
 • arbeta för ökad kunskap och förståelse för olika kulturer, religioner och andra trosuppfattningar.
 • arbeta förebyggande mot rasism, våld, mobbning eller annan kränkande behandling.
 • vid upptäckt av kränkningar eller tendenser till kränkningar agera direkt enligt rutiner i detta dokument.
 • aktivt delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet (som även innefattar den psykosociala arbetsmiljön) genom elevråd, enkätundersökningar och arbetsmiljöronder samt vid behov enskilda samtal mellan chef-personal/lärare-elev.

Lärargrupperna ska

 • föra kontinuerliga diskussioner om arbetssätt och kursinnehåll för att förebygga trakasserier och annan kränkande behandling.
 • arbeta för ökad kunskap om olika kulturer och motverka rasism.
 • informera alla nya elever om likabehandlingsplanen oavsett om det är vid terminsstart eller vid kontinuerlig intagning, samt förhålla sig till den på ett
  konsekvent sätt.
 • i enlighet med styrdokumenten för skolan ha ett inkluderande förhållningssätt i undervisningen.


Rutiner när situationer uppstår

Alla elever och all personal ska informeras om skolans värdegrund och om skolans likabehandlingsarbete. I samband med detta ska alla få veta att de är skyldiga att agera om de misstänker kränkningar. Varje fall av misstänkta kränkningar skall rapporteras (se nedan).

Nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling gäller i hela vår verksamhet.

En god kommunikation mellan skolans personal och elever, samt att vi jobbar för ett öppet och trivsamt arbetsklimat, är viktiga förutsättningar för tidig upptäckt.

Utredning av kränkning ska genomföras skyndsamt tillsammans med inblandade parter. Utredningen ska följas upp. Har en situation med risk för hot och våld förekommit ska verksamhetens rutiner för sådana situationer aktiveras.

Arbetsgång:

 1. Enskilda samtal där de inblandade får berätta sin version.
 2. Samtal med samtliga inblandade för att söka en positiv lösning (parterna ska bemötas med största diskretion och respekt).
 3. Uppföljning inom 1–2 veckor (uppföljningen kan fortsätta längre om behovet kvarstår).
 4. Vid behov tar skolan in hjälp utifrån, t.ex. psykolog.
 5. Rektor/vuxenutbildningschef ansvarar för eventuella kontakter med andra myndigheter.
 6. Eventuell polisanmälan görs av studerande eller av rektor/vuxenutbildningschef.
 7. Överenskommelser och åtgärder dokumenteras i särskild åtgärdsplan.

Rutiner för att utreda och åtgärda när kränkning skett
Du som elev kontaktar någon ur skolans personalgrupp som du har förtroende för. Det kan vara någon av dina lärare, språkstödjare eller rektor. Skolan har en skyldighet att utreda om kränkning har förekommit. Din rektor är ansvarig för utredning och dokumentation.
Du som personal kontaktar rektor, skyddsombud eller annan facklig representant eller någon arbetskamrat du har förtroende för. Din rektor är ansvarig för utredning och dokumentation.


Definitioner och begrepp

De sju diskrimineringsgrunderna är

1. Kön
Att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
Någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

3. Etnisk tillhörighet
Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

4. Religion eller annan trosuppfattning

5. Funktionsnedsättning
Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga, som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

6. Sexuell läggning
Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning

7. Ålder


Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan och det skall ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.

Likabehandling innebär att alla ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling innebär ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker någons värdighet. 

Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons