Gå till innehåll

Samverkan mellan skola och näringsliv

Vårgårda kommun och Center of Innovation (COI) vill genom samarbete och dialog kompetensförsörja såväl den egna verksamheten som kommunens näringsliv. En ökad samverkan mellan skola och arbetsliv gagnar både individ, skola och samhälle. Det innebär att kommunens elever gör mer välgrundade val till sin utbildning och sitt framtida yrke samt att arbetslivet får sin kompetensförsörjning tillgodosedd.

I skolan utbildas framtidens arbetskraft och samhällsmedborgare. Det är därför viktigt att alla elever lyckas i skolan. Förutom goda kunskaper är det även viktigt att utveckla andra färdigheter. I läroplanen betonas vikten av att skolan utvecklar elevernas sociala kompetens, deras förmåga att fungera i olika sociala sammanhang, inte minst på en arbetsplats. Att eleverna formas till ansvarskännande och pålitliga individer är också delar av skolans uppdrag. De elever som lämnar skolan ska kunna lösa problem såväl självständigt som tillsammans med andra.

Kommunen har en nyckelroll när det gäller den lokala kompetensförsörjningen i sin roll som huvudman för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det är därför viktigt att kommunen:

 • regelbundet informerar sig om det lokala arbetslivets kompetensbehov,
 • anpassar utbudet av utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning utifrån den lokala arbetsmarknadens behov.

Detta genomförs genom att:

 • kommunen i samverkan med COI regelbundet gör analyser av det lokala näringslivets kompetensbehov,
 • kommunen tillser att det finns samverkan mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och det lokala arbetslivet kring yrkesutbildningar,
 • kommunen och COI hjälps åt att marknadsföra utbildningar som fyller viktiga behov hos näringslivet,
 • kommunens vuxenutbildning är flexibel genom att kortare utbildningar kan skapas för att nå dem som varslas och behöver stöd för att växla till nytt yrke,
 • samtliga skolformer arbetar aktivt med samverkan mellan skola och arbetsliv.

På en alltmer rörlig arbetsmarknad är tillgång till studie- och yrkesvägledning betydelsefull inte bara i skolan utan för alla kommunens invånare. Det är därför viktigt att kommunen säkerställer att:

 • invånarna har kännedom om sin möjlighet att få studie- och yrkesvägledning,
 • elever i skolan har tillgång till studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet som har god kännedom om det lokala arbetslivet,
 • studie- och yrkesvägledning är en del av elevers hela skolgång från det att de börjar grundskolan. Detta genomförs genom att:
 • insatser görs för att uppmärksamma kommuninvånarna på att de har möjlighet till studie- och yrkesvägledning genom hela sitt yrkesverksamma liv,
 • kommunen anställer behöriga studie- och yrkesvägledare,
 • ett nätverk etableras för kommunens studie- och yrkesvägledare, som bl a har regelbunden kontakt med det lokala näringslivet via COI,
 • skolan arbetar med studie- och yrkesvägledning som ett ansvar för hela verksamheten.

Att få möjlighet att göra praktik eller motsvarande är många gånger avgörande för att lära sig ett yrke eller få möjlighet till en anställning. Kommunen bör därför:

 • samverka med det lokala näringslivet i frågor kring praktikplatser,
 • erbjuda praktikplatser i den egna verksamheten,
 • utreda möjligheten till lärlingsutbildningar inom vuxenutbildningen.

Detta genomförs genom att:

 • strukturer etableras och vidmakthålls för samverkan mellan skola, arbetsmarknadsenheten och det lokala näringslivet,
 • kommunens verksamheter och det lokala näringslivet har en generös inställning till att ta emot VFU-studenter från högskola, APL-elever från gymnasie- och vuxenutbildning samt praktikanter från anpassad utbildning för vuxna, SFI, arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet och praoelever i grundskolan.

För att samarbetet mellan skola och näringsliv ska fungera och vara framgångsrikt på längre sikt, är det viktigt att det finns forum för dialog. Både förutsättningarna för näringslivet och skolan kommer att förändras över tid. Kommunen ska därför:

 • Hålla god kontakt med det lokala näringslivet.

Detta genomförs genom att:

 • COI regelbundet träffar representanter för utbildningsutskottet samt ansvariga skolchefer.

Utifrån läroplanen har skolan ett ansvar för att elever får kunskaper om arbetslivet. I Vårgårda är ambitionen att detta arbete ska:

 • ske i nära samverkan med det lokala näringslivet,
 • samt att det finns nära kontaktytor mellan skola och näringsliv.

Detta genomförs genom att:

 • frågorna samordnas i grundskolan via utvecklingspedagog som arbetar med Tänknik,
 • utvecklingspedagog och/eller studie- och yrkesvägledare leder tillsammans med COI ett nätverk med representanter för de olika grundskolorna,
 • utvecklingspedagog och/eller studie- och yrkesvägledare är skolorna behjälpliga med studiebesök och andra kontakter med det lokala näringslivet,
 • utvecklingspedagogs lektioner utförs för att sprida arbetssätt som bygger på lustfyllt, undersökande och elevnära lärande,
 • utvecklingspedagogs och/eller studie- och yrkesvägledare lektioner och studiebesök byggs i upp i nära samarbete med näringsliv och samhällsviktiga funktioner,
 • Tänknikhuset utgör den gemensamma mötesplatsen för yrkesverksamma i skola och näringslivet.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Jennie Hilmersson