Gå till innehåll

Beslut i kommunfullmäktige 12 juni

Den 12 maj var det sammanträde för kommunfullmäktige. Här är kort om vilka beslut som fattades.

Kommunfullmäktige behandlade bland annat följande ärenden:

  • Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelbana mellan Östadkulle tätort och Lena hed
  • Svar på medborgarförslag - Cykelväg utmed Hobergsvägen
  • Svar på medborgarförslag - Fixartjänst för äldre
  • Utbyggnad av kommunalt VA mot Herrljungavägen till E20/Rasta

Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelbana mellan Östadkulle tätort och Lena hed

Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en cykelväg utmed Postvägen/väg 1898 mellan Östadkulle tätort och Östadkulle SK/Hembygdspark. Förslagsställaren lyfter bland annat att det många barn och unga rör sig mellan Östadkulle tätort och idrottsverksamheten på Lenavallen, och att en cykelväg skulle öka trafiksäkerheten.

Beslut:

Eftersom kommunen inte är väghållare kan kommunen inte på egen hand bygga cykelväg utmed sträckan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Svar på medborgarförslag - Cykelväg utmed Hobergsvägen

Ett medborgarförslag har om att anlägga en gång-, cykel- och ridväg utmed Hobergsvägen, från Lindbladsvägen till vägen mot Myren. Förslagsställaren lyfter bland annat att trafiken ökat på vägen och att det bor många barnfamiljer i området runt Hoberg.

Ärendet:

I kommunens cykelplan, antagen av kommunfullmäktige 2024-04-10, görs en prioritering av potentiella cykelvägar i både kommunalt och statligt vägnät. Prioriteringen utgår från kriterier för prioritering som fastställts i Strategi för ökad och säker cykling i Vårgårda kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017. Hobergsvägen finns inte med bland de fem prioriterade sträckorna, men har behandlats under framtagandet och vägts mot andra potentiella sträckor utifrån kriterierna.

Prioriteringen kan dock omvärderas om förhållandena ändras och i takt med att cykelvägar på prioriteringslistan byggs. Det har varit relativt stor inflyttning till området runt Hoberg de senaste åren, och skulle området fortsätta utvecklas exempelvis genom detaljplaneläggning kan det bli aktuellt att omvärdera prioriteringen och utreda möjligheten till cykelväg till och från området.

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Medborgarförslaget avslås.

Svar på medborgarförslag - Fixartjänst för äldre

Det har inkommit ett medborgarförslag om att i Vårgårda kommun inrätta en fixartjänst likt den som finns i Åre kommun.

Medborgarförslaget beskriver vad som skulle kunna ingå, samt att det skulle riktas till seniorer till en billigare peng än den som privata företag som erbjuder detta i dagsläget fakturerar.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Medborgarförslaget avslås.

Utbyggnad av kommunalt VA mot Herrljungavägen till E20/Rasta

Förvaltningen föreslår att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten och spillvatten, norr om Vårgårda mot Herrljungavägen till. Vid kommande utbyggnad av VA inom detaljplaneområdet Vårgårda norra så kommer verksamhetsområdet att behöva utökas ytterligare, preliminärt år 2026.

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Utökning av verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten, norr om Vårgårda, enligt bifogad karta samt lista över berörda fastigheter godkänns.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-14
Senast uppdaterad: 2024-06-14
Sidansvarig: System