Gå till innehåll

Vildbin

Det finns hela 300 arter av vilda bin i Sverige och de står för den största andelen av pollineringen. Men många arter av vildbin riskerar idag att dö ut. Här kan du läsa mer om vildbin, och vad du som markägare kan göra för att gynna dem.

Viktiga pollinerare

Frukt och bär är beroende av insektspollinering för att bilda frukter, och för grödor som olje- och baljväxter ger det större skördar. Av världens viktigaste jordbruksgrödor är hela 70 procent beroende av pollinering. I Sverige uppgår värdet av pollinering till minst 900 miljoner kronor per år. Honungsbin är viktiga lokalt och för vissa grödor, men vilda insekter står för en högre andel av pollineringen.

De flesta lever ensamma

Utöver honungsbiet och humlorna som är samhällsbyggande, är de flesta vildbin i Sverige vad man kallar för solitära. Det innebär att varje hona bygger sitt eget bo och där föder upp sina larver på pollen. Hos en del arter lever dock honorna nära varandra i kolonier. Huvuddelen av våra svenska solitärbin bygger sina bon i marken och behöver för detta lättgrävd sandjord utan för mycket vegetation. Bin är värmeälskande djur och boet anläggs därför på solbelysta och vindskyddade platser.

Beroende av vissa växter

Bina behöver tillräckligt med blommande pollenväxter inom flygavstånd från boet för att honan ska kunna livnära sin avkomma. Det måste också finnas växter som förser de vuxna bina med nektar, vilket fungerar som ”flygbränsle”. Ungefär en fjärdedel av de svenska solitärbina samlar endast pollen från en eller fåtal växter. Denna specialisering gör dem mycket effektiva i sin pollensamling, men samtidigt känsliga för störningar och variation i blomtillgång. Många av de utrotningshotade arterna är sådana specialister.

Så kan du gynna vildbin

I Västra Götaland finns nära 200 arter av vildbin, men flera av dessa är rödlistade och löper risk att dö ut. Som markägare och jordbrukare kan du gynna vildbin och andra pollinerande insekter genom att:

  • Hålla torra och blomrika gräsmarker öppna.
  • Inte slå blomrika miljöer för tidigt.
  • Beta så att örter får chans att blomma, till exempel genom
    en betespaus under högsommaren när det blommar som
    mest.
  • Spara breda kantzoner i åker och vall som ej besprutas.
  • Spara blommande träd och buskar.
  • Hålla sydvända vägskärningar och täktsluttningar öppna.

Läs mer om vildbin

Informationen om vildbin är hämtad från Länsstyrelsen Västra Götaland. Du kan läsa mer om vildbin och Länsstyrelsens åtgärder för att skydda dem.

Länsstyrelsen om Vildbin i Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Ida Bryngelsson