Gå till innehåll

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som inte når kunskapskraven i grundskolan. Anpassad grundskola ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan.

Anpassad grundskola är en obligatorisk skolform vilket betyder att eleverna har skolplikt. Skolan har nio årskurser som delas in i lågstadium årskurs 1-3, mellanstadium årskurs 4-6 och högstadium årskurs 7-9. Anpassad grundskola har ingen förskoleklass. För elever som ska börja förskoleklass görs en individanpassad lösning för att möta elevens behov och eleven kan ges möjlighet att börja anpassad grundskola på prov.

Efter avslutade studier kan eleven läsa vidare på anpassad gymnasieskola.

Frågan om en elev kan bli mottagen i anpassad grundskola kan väckas av vårdnadshavare och personal i skolan eller förskolan. För att kunna göra detta krävs vårdnadshavares medgivande samt fyra bedömningar:

  • psykologisk bedömning
  • pedagogisk bedömning
  • social bedömning
  • medicinsk bedömning.

När beslut fattas om att en elev ska tas emot i anpassad grundskola beslutas också om vilken kursplan (inriktning mot ämnen eller inriktning mot ämnesområden) eleven ska följa.

Du som är vårdnadshavare ansöker om skolgång i anpassad grundskola för ditt barn. Det är också du som vårdnadshavare som beslutar om eventuellt avslut och återgång till grundskola. För att veta mer om att ansöka gå till information om ansökan till anpassad grundskola. 

Eller gå direkt till ansökan:

Om ditt barn ska läsa ämnen så är det dessa ämnen som ingår: Musik, bild, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk, engelska, modersmål, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap), naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi), teknik och matematik.

Om ditt barn ska läsa ämnesområden så ingår: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Anpassad grundskolas elever har möjlighet att vara på fritidshem under den skolfria delen av dagen samt under lov. När eleven börjar årskurs 7 och behovet av tillsyn kvarstår kontaktar vårdnadshavare KTS (korttidstillsyn) på kommunen.

Kontakt

Jenny Kidblad

Ansvarig för Anpassad grundskola

Fridhemsgatan 27, 447 34 Vårgårda

Sidinformation

Publicerad: 2023-12-03
Senast uppdaterad: 2023-12-03
Sidansvarig: Sara Röjd