Gå till innehåll

Störande fåglar

Kaja på gräsmatta

När fåglar blir för många och bygger bo i närheten av människor kan de upplevas som störande. Det är särskilt under fåglarnas häckningsperiod mellan mars och juni som de oftast stör mest.

Det är i de flesta fall vårt eget fel att det blir problem, eftersom god tillgång på föda och platser att bygga bo på skapar gynnsamma förhållanden för fåglarna.

Det är i första handfastighetsägaren som är ansvarig för att olägenhet från fåglar minimeras. Bor du i hyreshus är det därför fastighetsägaren som du ska vända dig till om du har problem med störande fåglar.

Vad kan man göra för att minska problemen?

Tidigare var det vanligt att låta skjuta fåglarna. Det är ingen bra metod då det inte löser problemen långsiktigt. Det är istället bättre att försvåra för fåglarna att bygga bo och att se till att tillgången på mat är så liten som möjligt.

Här följer några exempel på åtgärder som fastighetsägare och boende kan göra:

 • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar och kvistar som fåglar använder för att bygga sina bon med.
 • Försvåra för häckning genom att täcka för skorstenar, nischer och andra lämpliga platser.
 • Mata inte fåglar från balkonger och i anslutning till fastigheter.
 • Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar.
 • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak (kan köpas i jaktaffärer).
 • Använd "ögonattrapper", skrämselballonger, blåa och reflekterande remsor.
 • Variera typ av skrämseltaktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag.
 • Sopkärl och papperskorgar ska vara försedda med lock och vara stängda. Släng inte matavfall i behållare utan lock.
 • Se till att matrester inte finns kvar på och kring bord (gäller både privatperson och restaurang). Ta omgående in använda tallrikar och bestick.
 • Elektronisk fågelskrämma (ett ljud som spelas upp dagtid var tjugonde minut under två veckor).
 • Kontakta företag som arbetar med sanering och skadedjursbekämpning. Dessa har i regel god kunskap om förebyggande åtgärder i detta sammanhang.

Var kan man vända sig för att få hjälp?

Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga kan du anlita ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.

Jaktbestämmelser

Kajor får jagas från 1 juli — 15 april. Kajan finns upptagen i 23 § jaktlagen i den så kallade skyddsjakt-bestämmelsen. Det innebär att kajor, som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas under hela året. Kajor får också jagas i tätorter hela året om de orsakar kraftig nedsmutsning genom träck.

För att få jaga inom tätbebyggt område krävs särskilt tillstånd av polismyndigheten. Om kajor orsakar avsevärd skada eller olägenhet av att en fågel har byggt bo i hus eller gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelser om fredning.

Kommunens ansvar

Det är endast i de fall då det är av "särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet" som kommunen har ansvar för att åtgärder vidtas. Det vill säga om det finns risk för sjukdom och epidemier, som inte kan knytas till särskilda fastigheter och liknande.

Kontakt

Miljöavdelningen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson