Gå till innehåll

Ledningsnät, anslutning till ny fastighet

Här får du information om hur du ansluter en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Vårgårda tätort, Östadkulle eller Lagmansholm, kan du ansluta dig till de tre tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det är tre separata ledningsnät som finns framdragna på de flesta gator inom verksamhetsområdena.

Vid anslutning av fastighet som ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp behöver fastighetsägare själv gräva fram till närmaste befintliga kommunala ledningsnät. Då krävs även ett avtal med kommunen om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Du kan läsa mer i "Allmänna principer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp" som du hittar under "Relaterad information".

Vid önskemål om anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs en ansökan VA-enheten.

Ansökan och inkoppling

Så här går det till att ansöka och koppla in sig på kommunalt vatten och avlopp (VA).

  1. Fastighetsägaren lämnar in en ansökan om ny anslutning i god tid innan byggstart.
  2. När ansökan har godkänts får fastighetsägaren besked om storlek på anläggningsavgiften och ett förslag på placering av förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan kommunens och fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren godkänner placering av förbindelsepunkten.
  3. Kommunen drar fram ledningar till förbindelsepunkten. Förbindelsepunkterna kan avse dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten, beroende på vilka VA-tjänster som ingick i ansökan. Kommunen förmedlar förbindelsepunkternas läge i en karta.
  4. Fastighetsägaren betalar anläggningsavgiften.
  5. Fastighetsägaren kopplar på sina VA-ledningar vid förbindelsepunkten samt drar fram ledningarna in i huset. Därefter bokas tid för besiktning av VA-enheten. Om besiktningen inte blir godkänd står fastighetsägaren för uppschaktning och ansvarar för att eventuella fel åtgärdas.
  6. I samband med besiktningen installeras en vattenmätare under förutsättning att fastigheten har en vattenmätarkonsol med kontrollerbart återströmningsskydd monterad. Om besiktningen blir godkänd släpps även vattentillförseln på. Fastighetsägaren bokar tid för besiktning, installation av vattenmätare och vattenpåsläpp hos kommunens VA-enhet.

Kontakt för att boka tid för besiktning, installation av vattenmätare och vattenpåsläpp:

E-post: va@vargarda.se

Telefon: 0322-600 600

Mer information om installation av vattenmätare.

Avgifter för anslutning

Avgiften för anslutning till kommunalt VA är en engångsavgift, som regleras i gällande VA-taxa § 5-11. Du hittar VA-taxan under "Relaterad information".

År 2024 är anslutningsavgiften 148 400 kronor inklusive moms per lägenhet eller bostadshus för anslutning till de tre VA-tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Väljer du att ansluta till enbart en eller två av tjänsterna görs avdrag på avgiften. För större byggnader tillkommer en lägenhetsavgift.

I avgiften ingår framdragning av servisledningar till fastighetsgränsen.

Om dagvatten inom fastigheten omhändertas genom lokalt omhändertagande (LOD) i form av exempelvis ett dagvattenmagasin ges en rabatt enligt § 7.3 i VA-taxan.

Kontakt

VA-enheten

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Telefontid

Måndag-fredag 7:00-16:00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-01
Senast uppdaterad: 2024-01-01
Sidansvarig: Ida Bryngelsson