Gå till innehåll

Kommunallagen och annan lagstiftning

Kommunen är en viktig institution i det lokala självstyret eftersom kommunen ansvarar för större delen av samhällsservicen. Att ha en viss kunskap om offentlig rätt och kommunalrätt är väsentligt för att klara ett förtroendeuppdrag.

Här kan du läsa om de viktigaste generella lagreglerna för det kommunala uppdraget och dess självstyre. Du får också kunskap om vad som styr kommunens handlande samt tips om var du kan få fördjupad kunskap.

Du ska kunna lita på att tjänstepersoner beaktar lagar och regler som rör kommunens verksamhet när de lägger förslag till beslut. Men ingen går dock fri genom att säga att man inte kunde lagen.

Oavsett vilket beslutande organ du sitter som ledamot eller ersättare i så berörs du av följande lagar i ditt arbete:

Kommunallagen innefattar:

 • Kommunens befogenheter
 • Kommunens organisation och verksamhetsformer
 • Kommunfullmäktiges uppgifter

Kommunallagen Länk till annan webbplats.

Förvaltningslagen innefattar:

 • Serviceskyldighet mot allmänheten
 • Handläggning av ärenden

Förvaltningslagen Länk till annan webbplats.

Yttrandefrihetsgrundlag vilket innefattar:

 • Grundläggande bestämmelser
 • Anonymitet

Yttrandefrihetsgrundlag Länk till annan webbplats.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innefattar:

 • Behandling av personuppgifter
 • Förhållande till tryck- och yttrandefriheten
 • Förhållande till offentlighetsprincipen

Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) vilket innefattar:

 • Bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering
 • Utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar
 • Bestämmelser om tystnadsplikt

Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) Länk till annan webbplats.

Tryckfrihetsförordningen (TF) vilket innefattar:

 • 2 kap om allmänna handlingars offentlighet

Tryckfrihetsförordningen (TF) Länk till annan webbplats.

Regeringsformen (RF) vilket innefattar:

 • 12 kap. om förvaltningen
 • 14 kap. om kommunerna

Regeringsformen (RF) Länk till annan webbplats.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) vilket innefattar:

 • Regler om köp som görs av myndigheter finansierade med allmänna medel

Lagen om offentlig upphandling (LOU) Länk till annan webbplats.

Diskrimineringslagen vilket innefattar:

 • Att motverka faktiskt negativ särbehandling på osakliga grunder.
 • Arbetsgivare i samverkan med arbetstagarrepresentanter ska främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.
 • Förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten.

Om Diskrimineringslagen (DO) Länk till annan webbplats.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk vilket innefattar:

 • Rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden.
 • Skyldighet att informera minoriteterna om deras rättigheter
 • Skyldighet att skydda minoriteternas språk och kultur.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats.

Barnkonventionen vilket innefattar:

 • Bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn
 • 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:
  • 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • 3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barnkonventionen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja