Gå till innehåll

Fasta och tillfälliga Beredningar

Beredningarna är kommunfullmäktiges verktyg för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför debatt och beslut i fullmäktige. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige men kan även själva väcka frågor.

Fasta beredningar

Det finns fyra fasta beredningar med olika berednings- och verksamhetsområden. De fasta beredningarna är:

  • kommunfullmäktiges presidium - uppgift att
    tillsätta fullmäktigeberedningar, samt att årligen följa upp tidigare beredningar.
  • valberedningen - förbereda val av förtroendevalda.
  • arvodesberedningen - uppgift att arbeta fram ett förslag på arvoden som ska gälla kommande mandatperiod.

Tillfälliga beredningar

Tillfälliga beredningar kan tillsättas av fullmäktige för att bereda specifika frågor, till exempel vid revidering av ett specifikt styrdokument, beredning för ett utpekat område eller beredning av en inkommen motion. Den politiska målsättningen för det specifika uppdraget beskrivs i den tillfälliga beredningens uppdragshandling.

Huvudregeln är att en beredning ska hållas i varje politiskt fokusområde en gång per mandatperiod. Fokusområdena är skola, miljö, boende och näringsliv. Ytterligare tillfälliga beredningar kan tillsättas om kommunfullmäktiges presidium så beslutar.

Beredningarnas ledamöter

I beredningar utses en ordförande. Det utses vanligen från kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare medan beredningsledamot kan vara förtroendevald utan uppdrag i kommunfullmäktige.

Uppdraget som ordförande i en beredning tillfaller majoriteten i fullmäktige. Beredningarna har möjlighet att adjungera personer utanför beredningen för att lösa specifika uppdrag.

När beredningens ärenden behandlas i kommunfullmäktige har de beredningsledamöter som inte sitter i kommunfullmäktige rätt att yttra sig och delta i debatten.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-12
Senast uppdaterad: 2023-10-12
Sidansvarig: Pontus Lilja