Gå till innehåll

Detaljplan för Vårgårda Norra

Flygbild över E20 , väg 181 och befintliga verksamheter

Verksamheter och handel i direkt anslutning till E20 och Vårgårda tätort.

Planområdet

Planområdet är beläget i norra delen av Vårgårda tätort, vid Rasta. Det avgränsas av E20 i väster, av länsväg 181 i söder, väg 1971 i norr och gränsen mellan i huvudsak kommunägd respektive privatägd mark i öster. Området utgörs till största delen av åkermark och skogsmark. I sydvästra delen ligger en bensinstation, vägkrogen Rasta och en byggnad med handelslokaler, mm. Arean är ca 30 ha.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av nya verksamheter och handel i direkt anslutning till E20 och Vårgårda tätort.

Bakgrund

Vårgårda kommun har initierat detaljplaneläggning av aktuellt område. Kommunen är i behov av nya områden för verksamhetsetableringar. I samband med arbetet med ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort har en förstudie tagits fram över potentiella nya verksamhetsområden, vari det aktuella området ingår.

Aktuellt skede i planprocessen: Granskning

Planen var utställd för granskning under perioden 3 - 28 november 2022.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson