Gå till innehåll

Så kan du påverka

Kommunen har ansvar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas långsiktigt och hållbart. Under planeringsprocessen finns möjlighet för dig som medborgare att påverka inriktningen.

Översiktsplan

Planering av kommunens mark- och vattenområden görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan och detaljplaner. I översiktsplanen tar politiken ställning till kommunens översiktliga markanvändning, antingen för hela kommunen eller för en del av kommunen (fördjupning av översiktsplanen).

En översiktsplan är inte bindande, men vägledande för efterföljande planering. När översiktsplanen tas fram ges alltid samrådstillfällen då du som medborgare kan ta del av kommunens förslag, diskutera innehållet och lämna synpunkter. Vanligtvis påbörjas medborgardialogen redan tidigt i processen, eftersom kunskapsinsamlingen och dialogen är en viktig del av översiktsplanen. Alla synpunkter som kommer in till kommunen sammanställs och besvaras.

Om planprocessen för översiktsplanen.

Detaljplan

Hur mark- och vattenområden ska användas mer i detalj för exempelvis bostäder, verksamheter, parker eller vägar bestäms i en detaljplan. Detaljplanen är juridiskt bindande.

När detaljplaner tas fram kan sakägare, fastighetsägare, boende och myndigheter som berörs av förslaget lämna synpunkter under samråds- och granskningstiden. Det finns störst möjlighet att kunna påverka planens innehåll och utformning under samrådsskedet.

Upplysningar och synpunkter, både positiva och negativa, kan vara viktiga för planens utformning. Alla synpunkter som kommer in till kommunen sammanställs och besvaras.

Om planprocessen för detaljplaner.

Relaterad information

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-10
Senast uppdaterad: 2024-06-10
Sidansvarig: Pontus Lilja