Gå till innehåll

Överklagande av bygglov, detaljplaner med mera

Kommunens beslut enligt plan- och bygglagen, PBL, kan överklagas av den som beslutet angår. Det kan exempelvis handla om förhandsbesked, bygglov, rivningslov eller marklov. Det kan även handla om kommunens beslut att anta, förklara ogiltigt eller ändra detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner.

Överklagandet ska skickas till kommunen som också själva kan rätta till vissa beslut. De börjar med att kontrollera att överklagandet kommit in i rätt tid.

Du har tre veckor på dig att överklaga. Om ett beslut inte överklagas under den tiden blir det giltigt. Överinstansens beslut blir giltigt när tiden för överklagande av det beslutet har gått ut. Det gäller om det inte har överklagats vidare. När ett beslut blir giltigt, så kallat vinner laga kraft, kan det inte längre överklagas.

Överklagande av detaljplaner

Ett villkor för att få överklaga antagandebeslutet av en detaljplan är att man är berörd och senast under planens granskningstid har framfört synpunkter skriftligen, som inte tagits hänsyn till. Dessa villkor utgör dock inte hinder för att överklaga en plan eller områdesbestämmelser på formella grunder.

Mark- och miljödomstolen bedömer om planärendet handlagts på ett formellt riktigt sätt. De avgör även om kommunen har gjort en rimlig avvägning mellan de allmänna och enskilda intressen som kan stå emot varandra i planärendet. Mark- och miljödomstolen ska sen, som huvudregel, antingen bekräfta beslutet eller förklara det ogiltigt.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas utan blir giltigt direkt.

Kommunens beslut att anta en översiktsplan kan bara överklagas som en del i laglighetsprövningen enligt kommunallagens regler. En sån prövning görs hos förvaltningsrätten. Utöver beslut att anta översiktsplan gäller det även vissa andra beslut enligt plan- och bygglagen. Det gäller även för beslut att inte anta, ändra eller ogiltigförklara en detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan och beslut om kommunala kostnader.

Överklagande av förelägganden

Förelägganden att göra åtgärder på den egna fastigheten, byggnaden eller någon annan anläggning kan överklagas till Länsstyrelsen. Det kan handla om att göra åtgärder på en förfallen byggnad. Det kan också handla om att riva en förfallen byggnad eller en byggnad som byggts utan bygglov. Vidare kan det gälla för siktskymmande häckar eller att i övrigt hålla tomten i sådant skick att betydande besvär inte uppstår för omgivningen.

Överklagande av avgifter

Byggnadsnämnders beslut om avgift för hantering i ärenden kan överklagas till Länsstyrelsen. Det gäller för ärenden om bygglov, förhandsbesked för bygglov samt avgift för svartbyggen.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-10
Senast uppdaterad: 2024-06-10
Sidansvarig: Pontus Lilja