Gå till innehåll

Fornlämningar och byggande

Järnåldersgravfält bland gamla ekar

Järnåldersgravfält i Hol

Vårgårda kommun är rikt på fornlämningar. Om det finns fornlämningar där du planerar att bygga eller göra markarbeten krävs tillstånd från Länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen (KML). 

Om fornlämningar

Det finns mycket fornlämningar i Vårgårda kommun. Många är hittade och dokumenterade, men det finns säkert fler. Om det finns fornlämningar där du planerar att bygga eller göra markarbeten, såsom att gräva ner en kabel eller anlägga en plantering, krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen (KML).

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet som är övergivna och har tillkommit före år 1850. En fornlämning kan till exempel vara ruiner, gravfält och rester efter äldre bosättningar. Fornlämningar kan också vara gamla stenbroar, milstenar eller bestå av en särskild naturformation som förknippas med gamla traditioner. Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, även de som ingen känner till. 

Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök Länk till annan webbplats. innehåller information om alla i nuläget kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt skada en fornlämning. I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Utgångspunkten är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Om du är osäker kan du kontakta Länsstyrelsen för att reda ut om ditt tänkta projekt kan påverka fornlämningar. Om Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas fornlämningar inom området kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om fornlämningar berörs.

Om du ska ansöka om förhandsbesked och är osäker på om ditt tänkta projekt kan påverka fornlämningar kan du börja med att kontakta bygglovsavdelningen.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson