Gå till innehåll

Strandskydd

Sjö och strandbryn 

Vid sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Strandskyddet finns för att alla ska kunna komma ner till strandområden och inte bara de som äger marken, och för att skydda växter och djur.

Strandskyddet är en generell lag som gäller längs Sveriges kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet, men i vissa fall är strandskyddsområdet utökat till 200 meter.

Se vilka områden som omfattas av strandskydd i kommunens karta. Länk till annan webbplats.

Varför finns strandskyddet?

Strandskyddet har två syften, att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Vilka åtgärder är förbjudna inom strandskyddat område?

 • Uppföra nya byggnader, bygga till eller ändra de som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål.
 • Gräva, schakta eller på annat sätt förbereda för ovanstående byggnationer.
 • Utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är inhägnad med staket, båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
 • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Kan jag få dispens från strandskyddet?

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område, till exempel bygga en brygga eller en friggebod? Du kan få dispens från strandskyddet om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • Är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • Är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • Behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • Behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • Behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Några områden i kommunen har pekats ut som lämpliga för viss form av landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), genom strandnära bebyggelse och friluftsverksamhet. Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, kan du få dispens om det du vill göra:

 • Bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • Är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Se vilka områden som pekats ut som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge och läs mer om LIS.

Vill du ansöka om dispens från strandskyddet?

I Vårgårda kommun är det myndighetsnämnd Bygg och Miljö som beslutar om dispens från strandskyddet i kommunen. Myndighetnämndens beslut om dispens granskas av Länsstyrelsen innan det börjar gälla.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson