Gå till innehåll

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, görs för att säkerställa att inomhusklimatet i byggnader fungerar som det ska.

Dåligt inomhusklimat kan orsaka hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser och den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är att förbättra ventilationen.

Återkommande besiktningar av ventilationssystem

Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad, verksamhet och ventilationssystem. Vissa byggnader och ventilationssystem är undantagna, exempelvis en- och tvåbostadshus med självdrags- eller frånluftsventilation.

Byggnadens ägare ansvarar för att OVK görs

Det är ägaren av byggnaden som ansvarar för att funktionskontrollen av byggnadens ventilationssystem utförs. Det är en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan, som ska utföra besiktningen. Byggnadens ägare utser funktionskontrollant.

Hur ofta ska OVK göras?

OVK ska utföras innan ett ventilationssystem används för första gången, och sedan regelbundet vid återkommande tillfällen. Intervallen för den återkommande besiktningen beror på byggnadens och ventilationssystemets typ.

Typ av byggnad och ventilationssystem

Krav på första besiktning

Krav på återkommande besiktning

En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation

Nej

Nej

En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation

Ja

Nej

Skolor, vårdlokaler m.m.

Ja

Ja, vart tredje år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilation

Ja

Ja, vart sjätte år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation

Ja

Ja, vart tredje år

Industribyggnader, försvarsbyggnader m.m.

Nej

Nej

Förklaring av förkortningar

S-ventilation = Självdragsventilation
F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

Funktionskontrollen ska göras av certifierad sakkunnig funktionskontrollant

Den som utför funktionskontroll av ventilationssystem ska vara sakkunnig och certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

Du kan söka efter certifierade funktionskontrollanter hos RISE Länk till annan webbplats. eller Kiwa Länk till annan webbplats..

Vad ska kontrolleras?

Vid en funktionskontroll ska egenskaperna hos ventilationssystemet kontrolleras så att de i huvudsak överensstämmer med egenskaperna när systemet togs i bruk. Ventilationssystemet ska inte innehålla föroreningar som kan spridas i byggnaden.

Instruktioner och skötselanvisningar ska finnas lättillgängliga.

Det ska även undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför sämre inomhusklimat.

Skicka protokollet till kommunen

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till kommunen.

Sätt upp intyget i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultat av kontrollen och datum för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Tillsynsmyndighet

Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter med OVK .

Om byggnadens ägare inte kontrollerar sin byggnad i tid, inte åtgärdar eventuella brister eller att en brist ger upphov till olägenhet för människors hälsa kan föreläggande om åtgärd bli aktuell.

Åtgärda fel och brister omgående

Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i bygglagstiftningen, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda. Detta gäller oavsett om bristerna påtalas i samband med OVK eller om de uppmärksammas på annat sätt mellan besiktningstillfällena.

Anmälan om installation eller ändring av ventilationssystem

Det krävs anmälan till bygg- och miljönämnden för att installera eller väsentligt ändra en anordning för ventilation.

Om lov och anmälan.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-12
Senast uppdaterad: 2024-04-12
Sidansvarig: Ida Bryngelsson