Gå till innehåll

Tillsyn - aktuella projekt

Miljöavdelningen arbetar ofta i projekt med särskilt fokus på specifika områden. Det kan till exempel vara verksamheternas egenkontroll eller avfallshantering. Ofta är projekten del av regionala eller nationella satsningar. Här kan du läsa om pågående projekt.

Vårgårda kommun är tillsammans med många andra kommuner med i en nationell tillsynskampanj för tillsyn av små biltvättar och/eller bilverkstäder.

Under 2024 planerar miljöavdelningen att besöka alla biltvättar och bilverkstäder inom Vårgårda kommun för att göra tillsyn enligt miljöbalken. Det är viktigt att er verksamhet har bra rutiner för kemikaliehantering, kontroll av oljeavskiljare, avfallshantering m.m.

Både biltvättar och bilverkstäder som hanterar kemikalier eller oljeavskiljare på felaktigt sätt riskerar att skada miljön och framför allt Säveån. Säveån har ett mycket högt skyddsvärde så det är viktigt att alla hjälps åt och ser till att minimera utsläpp av miljöskadliga ämnen till både spillvattenledningar och dagvatten. Vid tvätt av bilar kan utsläpp av miljöpåverkande ämnen som till exempel vägbeläggning, däckpartiklar, tvätt-kemikalier, mikroplaster, metaller, asfalt, oljor och salt ske till mark och vatten.

Under besöket kommer vi bland annat kontrollera:

 • Avloppsnät/ledningar, antal biltvättar per år och vattenförbrukning
 • Vilka typer av kemikalier er verksamhet använder
 • Vilka rutiner ni har gällande säkerhetsdatablad
 • Tömning, kontroll och provtagning av er oljeavskiljare
 • Vilka rutiner ni har gällande oljeavskiljarens olika larm
 • Hur ni sorterar ert avfall
 • Vilka rutiner ni har kring transport/upphämtning av avfall
 • Om ni rapporterar farligt avfall till det nationella avfallsregistret

Vid tillsynsbesöket kommer vi först ha ett samtal med er om er verksamhet och hur ni arbetar och därefter gör vi en kontroll av er verksamhet i era lokaler och dess utrustning. Besöket beräknas ta cirka 1 timme. Vårt tillsynsbesök kommer att ske oanmält, det vill säga att vi inte bokar tid för tillsynsbesöket innan vi kommer. Vi hoppas att du som är ansvarig för er verksamhet kan vara med när vi gör vårt besök.

Spårbarhet på farligt avfall är inte ett nytt krav, men reglerna har nyligen ändrats. Många företag rapporterar in sitt farliga avfall via avtal med sin transportör.

Det finns en omfattande brottslighet med farligt avfall som kan innebära att avfallet grävs ner, dumpas eller förs ur landet illegalt.

Kommunen kommer under ordinarie tillsyn kontrollera att verksamheter antecknar sitt farliga avfall, att transportdokument är korrekta och att rätt uppgifter rapporteras in till Naturvårdsverket (kontrollera spårbarhet). Detta är i linje med den nationella tillsynsstrategin. Vid tillsyn kommer verksamheten få visa anteckningar, transportdokument och hur de vet att deras transportör/ombud rapporterar in rätt uppgifter till Naturvårdsverket.

Tillsyn av släckvatten görs för att samla in information från verksamheter för att kunna bedöma risken för miljöpåverkan från släckvatten. Informationen samlas in vid ett tillsynsbesök. Uppgifterna ligger sedan till grund för en bedömning av om verksamheten behöver ta fram en mer omfattande släckvattenutredning.

Vilka är riskerna med släckvatten?

Vattnet som används i släckningsarbetet vid en brand (brandvatten) är oftast rent dricksvatten, men det kan även vara vatten från en sjö eller liknande. Vattnet som blir kvar efter en brand (släckvatten) innehåller ofta en blandning av olika kemiska ämnen. Brandvattnet som används vid släckningsarbetet kan bli kontaminerat på olika sätt, till exempel

 • genom att Räddningstjänsten använder tillsatsmedel i vattnet för att underlätta släckningsarbetet,
 • genom att det tvättar ur olika farliga ämnen som finns i brandröken och
 • genom att det kommer i kontakt med farliga ämnen, till exempel det som brinner eller kemikalier som lagrats på platsen.

Vid en brand bildas en komplex blandning av sot, partiklar och en mängd olika ämnen beroende på vad som brinner. Många av dessa ämnen är mycket farliga, till exempel metaller, PAH och dioxiner, och kan leda till stora problem om de sprids i miljön. I ett vattendrag eller i en sjö kan kontaminerat släckvatten leda till övergödning, orsaka syrebrist när ämnena bryts ned eller vara direkt giftigt för organismerna som lever där. Dessa ämnen kan även vara cancerframkallande eller påverka nervsystemet hos människor.

Kontaminerat släckvatten kan spridas vidare på flera olika sätt, till exempel

 • genom golvavlopp till det kommunala reningsverket där det kan orsaka problem med reningen,
 • genom dagvattenledningar till ett vattendrag,
 • genom direkt avrinning till bäckar och
 • genom infiltration i marken där det i sin tur kan nå grundvattnet.

Sammanfattningsvis är det många faktorer som styr vilka konsekvenser som kan uppstå i omgivningen vid en brand, bland annat vad som brinner, hur känslig den direkta omgivningen är och om släckvattnet sprids till känsliga miljöer.

Miljöavdelningen planerar att genomföra hälsoskyddstillsynen på skolor och förskolor i april och maj 2024. Under denna inspektion kommer vi att fokusera på granskningen av hanteringen av farligt avfall och även följa upp eventuella brister från förra årets städningstillsyn.

Tillsynsbesöket kommer att vara oanmält och vi kommer att kontakta den ansvariga personen för hanteringen av farligt avfall, troligen vaktmästaren/fastighetsskötaren, samt göra en inspektion av lagringsutrymmet för farligt avfall.

Uppsökande bostadstillsyn är viktigt för att säkerställa att fastighetsägaren bedriver tillräcklig egenkontroll och för att förebygga och upptäcka brister i inomhusmiljön.

Att kommunerna ska genomföra effektiv löpande bostadstillsyn är ett effektmål i nationella miljöbalksstrategin inom fokusområdet “inomhusmiljö i bostäder”, miljömålet god bebyggd miljö. Tillsynen är även viktig ur ett socialt sammanhang, eftersom många av de som bor i nedgångna flerfamiljshus kan ha svårt att välja ett annat boende på grund av olika sociala, medicinska eller ekonomiska faktorer.

Under året kommer miljöavdelningen genomföra tillsyn med fokus på hyresvärdens/bostadsrättsföreningens rutiner kring underhåll, temperatur, ventilation, klagomålshantering och varmvattentemperatur.

Inom äldrevården samt på korttidsboenden och gruppboenden inom LSS bor känsliga och utsatta invånare. En person med nedsatt immunförsvar är i behov av en bra temperatur, en dragfri miljö, noggrann städning och lokaler i gott skick, så eventuella andningsproblem inte uppstår eller förvärras.

Under 2024 planerar miljöavdelningen att genomföra tillsyn som föranmälda tillsynsbesök på kommunens boenden för att se över rutiner inom hygien och inomhusmiljö, och informera om egenkontrollarbete.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-10
Senast uppdaterad: 2024-04-10
Sidansvarig: Ida Bryngelsson