Gå till innehåll

Eldningsförbud

Ett verktyg för att inte få onödiga bränder i skog och mark är länsstyrelsers och kommuners rätt att föreskriva om eldningsförbud eller andra förebyggande åtgärder. Denna rätt är kopplad till en straffrättslig påföljd. För att eldningsförbudet ska upplevas legitimt hos de det riktar sig till bör man avvakta att meddela ett eldningsförbud till dess det är nödvändigt och innehåller åtgärder som verkligen har effekt, samt upphäva det när det inte längre bedöms nödvändigt.

Vad gäller vid eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Om läget förvärras kan eldningsförbudet övergå i ett skärpt eldningsförbud.

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats och att laga mat med friluftskök som drivs av gas eller vätska. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Beslut om eldningsförbud/skärpt eldningsförbud eller upphäva gällande eldningsförbud

Räddningstjänstens funktion Chef och Stabsresurs (CSR) ansvarar för att löpande analysera tillgänglig information gällande brandrisken i skog och mark. Om bedömningen görs att beslut om eldningsförbud/ förstärkt eldningsförbud är skäligt, sammanställs ett förslag till beslut som kommuniceras till respektive kommun för ett formellt beslut.

Då CSR bedömer att det ej längre är skäligt att ha eldningsförbud eller att minska från förstärkt eldningsförbud till eldningsförbud, så ska detta kommuniceras till respektive kommun.

Formellt ska Kommunstyrelsens ordförande verkställa beslutet genom att skriva under.

Information till allmänheten

Räddningstjänsten har ett telefonnummer (0322-61 61 70) dit allmänheten kan ringa för att få ett automatiskt svar gällande eldningsförbud.

Andra eldningsförbud

En kommun kan ha andra eldningsförbud eller regler för att exempelvis motverka skador på miljö och hälsa i tätbebyggt område eller skydda speciella byggnader. Information om sådana förbud söks hos respektive kommun.

Ett beslut kan se ut som följande:

Vårgårda kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Vårgårda kommun gäller följande:

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Förbudet gäller från DD-MM-ÅÅÅÅ kl. HH.MM fram till beslut om föreskriftens upphävande.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Egenansvar

Tänk på att det är egenansvar för all grillning! Du ansvarar för uppsikt och att elden inte sprider sig. Har du inte kontroll, uppmanas du att avstå från grillning. Se även till att elden är helt släckt innan du lämnar platsen.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja