Gå till innehåll

Avgifter och regler

Har du barn i förskola eller på fritidshem betalar du en månadsavgift för platsen. Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst, antalet barn och åldern på barnen.

Registrera inkomstuppgifter

När ditt barn börjar på förskola eller fritidshem behöver du lämna dina inkomstuppgifter till Vårgårda kommun, så att vi kan säkerställa att du betalar rätt avgift för barnomsorgen.

Det är hushållets totala inkomst som vi tittar på för att beräkna avgiften. Med hushåll menar vi din inkomst och eventuell sambo/make/makas inkomst. Inkomstkontroll sker årligen mot taxerad inkomst med efterdebitering eller återbetalning av avgift som följd. Om uppgifter om avgiftsgrundande inkomst inte lämnats debiteras högsta avgiften enligt maxtaxan.

Avgiften regleras enligt Riksdagens beslut om maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda inkomst före skatt. Inkomsttaket i maxtaxan är indexerats och innebär en årlig reglering. Avgiften betalas tolv månader om året. Barnen går i ordning efter ålder och det yngsta barnet räknas som barn 1. Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5 % samtliga månader under året till och med juli det år barnet fyller sex år. Därefter gäller fritidshemstaxa.

Förskoleverksamhet

Taxa i förskolan

Procent av bruttoinkomsten


Barn 1

3 %

Barn 2

2 %

Barn 3

1 %

Barn 4 och fler är avgiftsfria


Fritidshemstaxa

Taxa i fritidshem

Procent av bruttoinkomsten


Barn 1

2 %

Barn 2

1 %

Barn 3

1 %

Barn 4 och fler är avgiftsfria


Maxtaxa från 1 januari 2024

Inkomsttaket 56 250 kronor/månaden.

Förskoleverksamhet

Taxa i förskolan-maxtaxa

Antal barn

Procent av bruttoinkomsten

Maxavgift

Barn 1

1 688 kronor

3%

Barn 2

1 125 kronor

2%

Barn 3

563 kronor

1%

Barn 4 och fler

0 kronor

Avgiftsfria

Fritidshemstaxa

Taxa i fritidshem-maxtaxa

Antal barn

Procent av bruttoinkomsten

Maxavgift

Barn 1

1 125 kronor

2%

Barn 2

563 kronor

1%

Barn 3

563 kronor

1%

Barn 4 och fler

0 kronor

Avgiftsfria


En faktura skickas varje månad med förfallodag den sista dagen. Avgiften för den aktuella månaden debiteras. Påminnelseavgift och inkassoavgift tas ut enligt de nuvarande reglerna.

Delad faktura

De föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet och där barnet växelvis bor hos föräldrarna, betalar var för sig efter den sammanlagda inkomsten i respektive familjs hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga maxavgiften för en plats.

Information skickas hem till er när vi ser att ni är folkbokförda på olika adresser.

Avgiftspliktiga personer är ensamförälder, familjehemsförälder, gift/sammanboende förälder. Sammanlever barnets förälder med någon som inte är förälder till barnet, räknas båda som avgiftspliktiga personer.

Avgiften grundar sig på nuvarande bruttoinkomst (=före skatt).

Detta räknas som inkomst:

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare)
 • sjukpenning, sjukbidrag
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning
 • arbetslöshetsersättning
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • änkepension, förtidspension (ej barnpension)
 • livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst)
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • utfyllnadsbidrag vid växelvis boende
 • familjehemsersättning (arvodesdel)
 • reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbara delen).

Detta räknas ej som inkomst:

 • barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd
 • socialbidrag
 • bidragsdelen samt lånedelen av statliga studiemedel (skattefria)
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • handikappersättning
 • inkomst av kapital
 • kommunalt vårdnadsbidrag

Avgift uttages alltid så länge plats finns anvisad. Detta gäller således vid sjukdom, sommarferier, semester eller annan frånvaro. Längre tids sjukdom (mer än tre månader) kan motivera nedsättning av avgift under en viss tid. Bedömningen sker från fall till fall. Förälder får inkomma med skriftlig ansökan samt styrkt läkarintyg till Vårgårda kommun och beslut fattas enligt delegationsordning.

För barn som placerats enligt skollagen 8 kap. 4,7 §§ reduceras placeringstiden med 15 timmar i veckan vid bestämning av avgiften. Överstiger placeringstiden 15 tim/v eller 525 timmar per år (skolans terminstider) uttages avgift för överskjutande tid. Detta är samma beräkning, som för tre- till femåringar. Omprövning av placeringsbeslut görs halvårsvis.

Om uppgifter om avgiftsgrundande inkomst ej lämnas debiteras högsta avgift enligt maxtaxan. Kommunen har rätt att kontrollera uppgiven inkomst och anställningsförhållanden.

Schema för barn i förskolan ska lämnas in för varje barn via vårdnadshavarappen Edlevo. Grundschemat ska utgöra det faktiska behovet av barnomsorg. Tillfälligt behov av extratid ska anmälas senast tre dagar i förväg och godkännas av personalen på förskolan/fritidshemmet.

Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får plats i barnomsorgen nyttjas under högst tre vardagar per år enligt schema.

Föräldrar måste snabbt meddela om sådana förändringar inträffar som påverkar avgifterna. Att inte meddela ändrad inkomst eller andra förhållanden betyder inte att avgifterna inte kan bestämmas retroaktivt. Stickprovskontroller av inkomsten kan inhämtas från Skatteverket.

Vårgårda kommun tillämpar årlig avgiftskontroll med två års fördröjning. Inkomstkontroll sker årligen mot taxerad inkomst med efterdebitering eller återbetalning av avgift som följd.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften för hushållet blir rätt.

Syftet med kontrollen är att följa upp att alla betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Den årliga kontrollen brukar ske under februari/mars månader.

Kreditfaktura

Om du har betalat för mycket i avgift det aktuella kontrollåret får du en kreditfaktura. Det betyder att du kommer att få tillbaka beloppet som står på fakturan. Om du har anmält autogiro till kommunen kommer pengarna att sättas in på det anmälda kontot.
På kreditfakturor står beloppet du ska få tillbaka som minusbelopp.

Faktura

Om du har betalat för lite i avgift det aktuella kontrollåret får du en faktura på det belopp du ska betala. Om du har anmält autogiro till kommunen så kommer pengarna att dras automatiskt från det kontot.

Räkning på avgiften utsändes varje månad med förfallodag den sista. Påminnelseavgift och inkassoavgift uttages enligt gällande bestämmelser.

Om avgiften för två månader förfallit och räkningarna fortfarande är obetalda, skickas meddelande till räkningsmottagaren och berörd rektor/förskolechef om avstängning av omsorgsplatsen med fjorton dagars varsel.

Fastställs och påbörjas avbetalningsplan inom denna tid, kvarstår barnomsorgsplatsen så länge avbetalning sker enligt upprättad plan. Om avstängning av plats verkställs, måste hela skuldbeloppet betalas innan plats återigen kan erbjudas.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Skadehantering - När olycka har inträffat!

Vid inträffad skada görs anmälan till Länsförsäkringar via:

Telefon: 0521-27 30 40
E-post: personskada@lansforsakringar.se
Postadress: Länsförsäkringar Älvsborg, Box 1107, 462 28 Vänersborg

Åtgärder vid skada

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Länsförsäkringar kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Länsförsäkringars hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Länsförsäkringar kan beställning av taxiresor göras.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. En häftig ansträngning som t ex medför en muskelbristning är inte i sig att betrakta som ett olycksfall eftersom där saknas det moment av yttre händelse som kännetecknar olycksfallet.

Om du vill starta fristående förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) eller friliggande fritidshem måste verksamheten följa reglerna i skollagen för att bli godkänd och få rätt till bidrag.

Kontakt

Utbildningsassistent

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-fredag: 9.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-04
Senast uppdaterad: 2024-06-04
Sidansvarig: Sara Röjd