Gå till innehåll

Om hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet ansvarar för hemsjukvård i ordinärt boende, särskilda boendeformer och LSS-boende. I ansvaret ingår sjukvård, omvårdnad, rehabilitering och hjälpmedel.

Regionen har slutit avtal med kommunen för att utföra delar av hälso- och sjukvård i hemmet vilket vi kallar hemsjukvård. Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till hemsjukvård. Vänd dig då till din vårdcentral eller prata med din läkare på sjukhuset om dina behov av hälso- och sjukvård i hemmet.

Hemsjukvård ges till dig som har en diagnos och/eller en funktionsvariation som motiverar att vården ges i hemmet. Hemsjukvård är varaktiga insatser som är sammanhängande över tid samt gäller barn och äldre, oavsett ålder, diagnos eller funktionsvariation. Det är behovet av vård som styr insatsen.

Läkare eller annan personal på vårdcentral eller sjukhus påkallar ett behov av hemsjukvård via en så kallad vårdbegäran till kommunen. Denna vårdbegäran hanteras sedan av legitimerad personal i kommunen som utifrån fastställda kriterier beslutar om eventuella insatser från hemsjukvården. Hemsjukvård är en frivillig insats och beviljas oavsett ålder. Det är alltid behovet som styr. Hemsjukvård bedrivs dygnets alla timmar och om du beviljas hemsjukvård planerar vi insatserna tillsammans med dig då vi vill att du (och dina närstående) ska vara delaktiga i din vård. Hemsjukvården samarbetar med din vårdcentral och våra närliggande sjukhus. Det är alltid vårdcentral och/eller sjukhus som ansvarar för läkarinsatserna.

Bor du på något av kommunens särskilda boenden eller vistas på vår korttidsavdelning är hemsjukvården alltid inkluderat likaså att du under vistelsetiden på daglig verksamhet har tillgång till hemsjukvårdens bedömningar oavsett om du är inskriven eller inte.

I kommunens hemsjukvård arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt hemsjukvårdsassistenter. Vissa hälso- och sjukvårdsinsatser delegeras efter bedömning och instruktion av legitimerad personal till undersköterskor och omsorgspersonal som då ansvarar för utförandet av insatserna.

Utifrån behov kan du få vård och stöd med till exempel läkemedelshantering, såromläggningar, provtagningar samt avancerade sjukvårdsinsatser så som dialys, läkemedelspumpar eller nutritionsdropp. Du som har hemsjukvård kan få hjälp med vaccinering vid influensatider. Det finns även möjlighet till hemsjukvård vid trygg hemgång från sjukhus och vid vård i livets slutskede. Det kan vara så att du har behov av rehabilitering och hjälpmedel. Det kan innebära att du får hjälp att förbättra förmågan att röra dig och utföra viktiga aktiviteter i det dagliga livet såsom hushållssysslor, påklädning, förflyttning och personlig vård. Vid behov av rehabilitering görs bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut som ger svar på frågor om vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan handla om rådgivning, olika former av träning, anpassning av bostad och utprovning av hjälpmedel. I många fall är det omvårdnadspersonal som hjälper dig med den träning som bedömts och utformats av legitimerad personal.

Rehabilitering och hjälpmedel

För att kunna hjälpa dig så bra som möjligt är det bra ifall du har följande hemma: våg, febertermometer och eventuellt dosett.

Hemsjukvården har enligt samverkansavtalet med vårdcentralen fastslagna läkartider för rond och årskontroller med ansvarig läkare för så väl patienter på våra särskilda boenden som i ordinärt boende eller på vår korttidsavdelning. Kommunen har alltid möjlighet att nå Vårdcentralen dagtid via fax eller telefon och jourtid har kommunen avtal med Läkarjouren där läkarkontakt för akuta bedömningar via telefon möjliggörs. Har du valt annan vårdcentral än Vårgårdas ser rutinen annorlunda ut.

Vi tror på idén att träning bäst bedrivs i det egna hemmet där man känner sig trygg och är van att röra sig och vi erbjuder patienter inskrivna i hemsjukvården rehabiliterande insatser.

Att vara delaktig i din egen rehabilitering är viktigt för att behålla motivationen och komma framåt! Tillsammans med legitimerad personal och övrig omsorgspersonal kan du som är inskriven i hemsjukvården få verktyg och kunskap för att bibehålla och eller återta förmågor som du av någon anledning förlorat eller blivit sämre på att utföra efter en tids sjukdom, olycka eller förändrat hälsotillstånd. Du får besök av en arbetsterapeut och fysioterapeut och du kan kontakta dem dagtid måndag - fredag. På rehabenheten kan du även komma i kontakt med någon av våra hemsjukvårdsassistenter eller rehabkoordinator.

Ibland behöver man inte en arbetsterapeut eller fysioterapeut för att man skall bibehålla eller återfå sina krafter, utan det är tillräckligt att vara aktiv i sin vardag med eller utan stöd från omsorgspersonal. Det kallar vi för vardagsträning och det kan till exempel vara att man går de sträckor man orkar även om man har tillgång till rullstol, att man skalar potatisen även om man behöver hjälp att koka den och att man tar på sig kläderna själv även om man behöver hjälp att knäppa de sista knapparna.

I hemsjukvården i Vårgårda kommun är det legitimerad personal som gör behovsbedömningar, provar ut, förskriver och följer upp hjälpmedel för de personer som är inskrivna i hemsjukvården. Om ett hjälpmedel är trasigt eller behovet av hjälpmedlet har upphört skall man kontakta hemsjukvården, se mer information under ”kontakt” (klicka här??).

Om du inte är inskriven i hemsjukvården ska du vända dig till din vårdcentral eller rehabmottagning i primärvården om du har frågor kring behov av eller återlämning av hjälpmedel.

Du kan få hemsjukvård i ditt hem under en period på grund av ditt hälsotillstånd. Det kan vara under en kortare period men också under längre tid. När du inte längre bedöms vara i behov av hemsjukvård avslutas insatserna och fortsatt vård sker via vårdcentral eller sjukhusmottagning. Om du får förnyat behov av hemsjukvård kontaktar du åter din vårdcentral eller sjukhusmottagning.

Närhälsan Vårgårda Vårdcentral Länk till annan webbplats.

1177 vårdguiden Länk till annan webbplats.

Avgift för hemsjukvård

Kommunen tar ut en avgift för hemsjukvård. Avgiften baseras på dina inkomster men är som mest 493 kr per månad. Avgiften är samma varje månad oavsett hur många hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs. Avgiften ingår i systemet för maxtaxa. Om du bor på särskilt boende så ingår hemsjukvårdsavgiften i den avgift du betalar för personlig omvårdnad.

Avgift för hemsjukvård 2024

Insats

Avgift


Hemsjukvård

493 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)


Kontakt

Hemsjukvården

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-17
Senast uppdaterad: 2024-01-17
Sidansvarig: Tove Wallin