Gå till innehåll

Årets resultat och god ekonomisk hushållning

I sammanställd redovisning ges en bild av kommunens åtagande oavsett juridisk form. Koncernens resultat uppgår till 6,4 mnkr, vilket är 30,9 mnkr sämre än föregående år. Det försämrade resultatet beror främst på inflation och högt ränteläge. Framförallt har pensionskostnaderna ökat. Kommunen har också haft en låg intäktsökning när det gäller skatter och generella bidrag, jämfört med de senaste åren. Vårgårda Bostäder redovisar ett positivt resultat på 0,4 mnkr. I koncernens resultat har koncerninterna elimineringar gjorts med 11,1 mnkr.

Vårgårda kommuns resultat för 2023 uppgår till 6,1 mnkr (37 mnkr), vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 3,5 mnkr. Det finansiella målet för Vårgårda kommun är att resultatet under en treårsperiod ska uppgå till minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgår årets resultat till 0,7 procent, vilket innebär att målsättningen för det enskilda året om 2 procent inte har infriats. Under den senaste treårsperioden är det genomsnittliga resultatet 3,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunen klarar det finansiella resultatmålet.

Intäkter

Intäkterna för Vårgårda kommunkoncern uppgår till 266,4 (254,8) mnkr, exklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Vårgårda bostäder har ökat sina intäkter med 3,5 mnkr. De ökade intäkterna beror främst på hyreshöjningar.

Vårgårda kommuns intäkter har ökat med 5,1 procent och uppgår till totalt 211,1 (200,8) mnkr. De ökade intäkterna beror främst på höjda taxor och en högre indexering på försäljning av verksamhet än tidigare år. Försäljning av industrimark har genererat en intäkt på 2 mnkr.

Diagram: Fördelning koncernens intäkter 2023, exkl skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Kostnader

Kostnaderna för Vårgårda kommunkoncern uppgår till 1 049,5 (979,1) mnkr. Det är en ökning med 70,4 mnkr eller 7,2 procent jämfört med föregående år.

Koncernens avskrivningar uppgår till 55,6 mnkr (50,3 mnkr).

De finansiella kostnaderna har ökat från 8,1 till 17,4 mnkr, det beror främst på det förändrade ränteläget och hög basbeloppsuppräkning på pensioner på grund av den höga inflationen under 2022 och 2023.

Vårgårda kommuns kostnader har ökat med 7,5 procent och uppgår till 1018 (947,4) mnkr. Kostnadsökningen beror till stor del den höga inflationen och ökade pensionskostnader på motsvarande 23,2 mnkr, detta på grund av nytt pensionsavtal och inflations säkrade pensionsförsäkringar.

Kommunen har också ökat avsättningen med 1,6 mnkr för medfinansiering av cykelväg utifrån information från Sjuhäradsbygdens kommunalförbund. Köp av räddningstjänst har ökat med 2 mnkr på grund av nya lokaler och fördyrat avtal.

Diagram: Fördelning koncernens kostnader 2023.

Skatteintäkter och generella bidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 860,6 (818,9) mnkr, vilket är en ökning mot föregående år med 41,8 mnkr eller 5,1 procent. Samma period föregående år ökade skatteintäkter och generella bidrag med 61,5 mnkr eller 7,5 procent. Den svagare intäktsökningen beror främst på den inbromsning på arbetsmarknaden som skett under andra halvåret 2023. Fortfarande ökar antal arbetade timmar men inte lika mycket som tidigare år. Övriga orsaker till den lägre intäktsutvecklingen är minskat regleringsbidrag, främst på grund minskade bidrag från staten i form av Covid-19 ersättning.

Av totala skatteintäkter och statsbidrag uppgår skatteintäkter från Vårgårda kommuns eget skatteunderlag till 624,3 (587,7) mnkr. De generella statsbidragen uppgår till 236,3 (231,2) mnkr och består av generella bidrag för inkomst- och kostnadsutjämning, regleringsbidrag, fastighetsskatt/-avgift, LSS-utjämningsbidrag/avgift och riktade bidrag till verksamheten.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja