Gå till innehåll

Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad

Årets nettoinvesteringar för Vårgårda kommunkoncern uppgår till 120,5 mnkr vilket är 6,5 mnkr lägre än föregående år. Vårgårda kommun har ökat sina nettoinvesteringar med 13,6 mnkr.

Investeringsutgifterna har egenfinansierats till 49 procent, vilket är en försämring med 20 procentenheter. Det låga resultatet för koncernen och den relativt höga ökningen av investeringsutgifterna bidrar till den lägre självfinansieringsgraden.

Diagram: Kommunens nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad 2023

Finansiellt mål

Vårgårda kommun har ett finansiellt mål att investeringarna ska självfinansieras under budgetperioden. Årets nettoinvesteringar uppgår till 106,4 mnkr. Budgeterade investeringar uppgår till 188,6 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 82,2 mnkr. Investeringsutgifterna självfinansiering uppgår till 43,5 procent, vilket är en försämring mot föregående år med 33,4 procentenheter. Orsaken till den lägre självfinansieringsgraden är ett lågt resultat samtidigt som investeringsutgifterna varit höga. Under den senaste treårsperioden uppgår den genomsnittliga självfinansieringsgraden till 67,2 procent vilket innebär att det långsiktiga målet om full självfinansiering inte har infriats.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan inom Vårgårda kommun och dess koncern. Den visar hur stor del av kommunkoncernens tillgångar som själv finansierats, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till det bokförda värdet av tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas och skuldernas förändring. År 2023 har kommunkoncernen en soliditet på 26,2 procent vilket är i paritet med föregående år.

Enligt ägardirektiv ska Vårgårda Bostäder AB ha en soliditet på minst 12 procent. För 2023 uppfyller bolaget inte målet då soliditeten uppgår till 5,7 procent. Den låga soliditeten beror på en ökning av tillgångssidan på grund av nyinvesteringar tillsammans med ett svagt resultat.

Diagram 4 Vårgårda kommunkoncerns soliditet åren 2022-2023.

Ett av Vårgårda kommuns finansiella mål är att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent. För år 2023 uppfylls inte målet då soliditet uppgår till 37,2 procent. Jämfört med föregående år är det en minskning med 2,1 procentenheter. Höga investeringsutgifter och en minskad resultatutveckling bidrar till den lägre soliditeten.

Skuldsättningsgrad

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. År 2023 har Vårgårda kommunkoncern en skuldsättningsgrad på 73,8 procent vilket är en ökning med en procentenhet. Förändringen beror på nyupplåning och lägre resultat 2023.

Vårgårda kommuns totala skuld- och avsättningsgrad har ökat med 2 procentenheter jämfört med föregående år och uppgår till 62,8 procent. Avsättnings- och den kortfristiga skuldsättningsgraden minskar något medan den långfristiga skuldsättningsgraden ökar något.

Diagram: Fördelning av total skuld- och avsättningsgrad 2023.

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning och en del i detta är att styra verksamheten så att årets totala intäkter är större än de totala kostnaderna. Om detta inte uppnås och ett underskott uppstår måste en kompensation ske med positiva resultat inom kommande treårsperiod. Detta för att neutralisera det negativa resultatet och återställa balansen i det egna kapitalet.

Vårgårda kommun har sedan tidigare inget negativt balanskrav att återställa. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 4,1 (31,6 mnkr) vilket innebär att kommunen uppfyller lagens krav. Höga pensionskostnader och fortsatt hög inflation är några av orsakerna till det relativt låga resultatet.

Balanskravsutredning, mnkr

2021

2022

2023

Årets resultat enligt resultaträkningen

31,0

37,0

6,1

- Samtliga realisationsvinster

-2,5

-0,4

-2,0

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

28,5

36,6

4,1

    

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-5,0

 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

Årets balanskravsresultat

28,5

31,6

4,1

Tabell: Vårgårda kommuns balanskravsutredning 2023

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja