Gå till innehåll

Väsentliga personalförhållanden

Siffror för Vårgårda kommunkoncern kommer inte att redovisas då dessa kan härledas till enskilda individer. I detta avsnitt redovisas bara Vårgårda kommuns väsentliga personalförhållanden.

Personalredovisningen syftar till att tydliggöra hur kommunen under året har arbetat med personalfrågorna. Utgångspunkt för arbetet är kommunens styrdokument samt Servicenämndens beskrivna uppdrag och mål för stödfunktionen Personalavdelningen.

Under 2023 har arbetet inriktats mot de personalpolitiska målen – att sänka sjukfrånvaron och att öka andel heltidsanställningar.

De politiska målen 2023 anger:

  • Minska personalens sjukfrånvaro
  • Öka andel anställda på heltid

Månadsavlönad personal

2022

2023

Antal månadsavlönade

1118

1117

Antal omräknade heltider

1075

1076

Andel kvinnor i procent

81

81

Andel män i procent

19

19

Personalstruktur

Alla anställda i kommunen är samlade inom en förvaltning – Kommunförvaltningen. Förvaltningen är uppdelad i olika verksamheter: Utbildning F-9, Utbildning Gymnasieskola, Samhällsbyggnad, Vård och Omsorg, Socialtjänst, Kultur och Fritid, Kommunövergripande (KÖ) Strategisk planering och utveckling (SPU) samt servicenämndens verksamheter (Personal och Ekonomi).

Per 2023-11-30 uppgick det totala antalet månadsavlönade till 1 117. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar på en oförändrad nivå som tidigare år.

Heltid/deltid tillsvidareanställda i procent

2022

2023

Andel heltidsanställda

92

93

kvinnor

92

93

män

93

95

Sysselsättningsgrad

Ett av kommunens mål är att andelen heltidsanställda ska öka och under 2023 har andelen heltidstjänster ökat med en procentenhet mot föregående år. Efter att majoriteten av alla anställningsavtal för medarbetare med deltidsanställning skrevs om till heltid per den 1 december 2020 sågs en större ökning mellan åren 2019 och 2020. Den årliga ökning som skett efter det har varit betydligt mindre och är främst en följd av att alla nyanställningar är på heltid. Medarbetare har fortsatt möjlighet att söka tjänstledighet upp till ett år i taget vilket nyttjats av ett flertal.

Total arbetstid, timmar omräknad till årsarbetare

2022

2023

Månadsavlönade nettoarbetstid

718

735

Timavlönade

106

104

Fyllnadstid

4

4

Övertid

9

8

Totalt

837

851

Arbetad tid

Nettoarbetstid är den del av överenskommen arbetstid som utförts efter avdrag för olika typer av frånvaro och utgör tillsammans med övertid och fyllnadstid totalt arbetad tid. Den totala arbetstiden redovisas som årsarbeten. 1,0 årsarbete motsvarar 1980 timmar per år.

Total arbetad tid omräknat till årsarbetare 2023 uppgår till 851 årsarbetare vilket är en ökning med 14 årsarbetare i förhållande till 2022. Att antal månadsavlönade årsarbetare inte ökar lika mycket som antal månadsanställda beror på att ett flertal inte arbetar heltid i praktiken.

Nyttjande av företagshälsovård 2022 (tkr)

2022

2023

Frisk

8

65

Risk

176

373

Sjuk

46

57

Totalt

227

495

Företagshälsovård

Kommunen anlitar sedan april 2022 Skaraborgshälsan som företagshälsovård. Under 2023 köpte kommunen företagshälsovårdstjänster för cirka 483 tkr. Detta är en markant ökning från tidigare år, vilket delvis kan bero på att företagshälsovården nu är mer etablerad och känd och nyttjas mer frekvent än tidigare året. En viktig faktor är också de så kallade Kom-kr medlen, där kommunen framgångsrikt sökt pengar och också fått medel för att göra dyrare insatser inom främst det förebyggande arbetet med sjukfrånvaro.

Personalförmåner

Vårgårda kommun erbjuder sina anställda olika personalförmåner såsom friskvårdserbjudande på 1 000 kr, fem-sex extra semesterdagar genom att växla in semesterersättning samt möjlighet att köpa västtrafikkort via lön. Vad gäller friskvårdsbidraget har 859 tkr nyttjats av 1467tkr i budget, vilket är en ökning från föregående året med 10%. Nyttjandegraden ligger nu på 59%.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade.

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent

2022

2023

Total sjukfrånvaro

7,8

7,3

Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)

39,2

42,3

Män långtidssjukfrånvaro

 

28,8

Kvinnor Långtidssjukfrånvaro

 

44,0

Total sjukfrånvarotid

  

för kvinnor

8,5

8,1

för män

5,2

4,1

Total sjukfrånvarotid

  

-29 år

6,4

5,9

30-49 år

7,1

6,5

50-69 år

9,3

9,0

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 42,3 procent av långtidssjukfrånvaro, vilket är en ökning med 3 procentenheter mot föregående år.

Gällande långtidsfrånvaro är fysiska sjukdomar den främsta bakomliggande orsaken.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,3 procent vilket är en marginell minskning jämfört med motsvarande period föregående år (7,8).

Utveckling sjukfrånvaro över tid.

Utveckling sjukfrånvaro över tid. 7,32 procent av arbetad tid 2023

Lönepolitik

Årets lönerevision har genomförts utifrån de centrala avtalens intentioner. I Vårgårda avsattes 3,2% till löneökning. Dessutom fick man förhålla sig till det centrala avtalet för Kommunals avtalsområde som slutligen blev kopplad till ”märket” vilket för 2023 medförde 4,1 %. Detta medförde att totala löneökningen för kommunen hamnade på knappt 3,5 %.

Lönepolitik

Personalkostnader (mnkr)

2022

2023

Procentuell förändring

Löner och Arvode

430,9

452,5

5,0 %

PO-pålägg

130,7

140,5

7,5 %

Pensioner inkl. löneskatt

50,0

79.9

59,8 %

Totalt

611,6

672,9

10,0 %

Varav sjuklönekostnad

11,5

9,9

-13,9 %

Ekonomi

Vårgårda kommuns totala personalkostnader har ökat med 61,3 mnkr mellan åren 2022 och 2023, vilket motsvarar en ökning på 10 procent. Lönekostnaderna har ökat med 21,6 mnkr och arbetsgivaravgifter med 9,8 mnkr. Kostnadsökningen för löner och arvoden beror främst på lönerevisionen samt höjda arvoden för 2023. Pensionskostnaderna inklusive särskild löneskatt har ökat med 29,9 mnkr vilket främst kan härledas till inflationsreglering av pensionsavsättningar och ett nytt pensionsavtal. Dessa ändringar motsvarar en procentuell ökning på nästan 60 procent mellan åren. Sjuklönekostnaderna har minskat med 1,6 mnkr jämfört med föregående år. Den totala sjukfrånvaron har minskat något i jämförelse med föregående år.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja